חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת סוטה

המסכת החמישית בסדר נשים

במשניות וגמרא יש 9 פרקים, ובתוספתא 15 פרקים ובפרקים הנוספים אגדות: משרבו המנאפים פסקו המים המרים, משרבו הרצחנים בטלה עגלה ערופה, ואגב המונח "בטלו" נמסרו דברים שבטלו ופסקו במשך הזמן, ורובם כאלו בזמן החורבן. במסכת סוטה יש אגדות חשובות ודרשות כסדר הפרטיות הראשונות מספר שמות ובהן חומר לתולדות התנאים והאמוראים וקורות ישראל ודברי מוסר השכל.

סוטה - מסכת החמישית בסדר נשים אחר מסכת נזיר. זה הסדר במשניות ובגמרא בבלי וירושלמי כפי שנאמר בגמרא: סליק מנזיר ופתח בסוטה (סוטה ב').
רמב"ם כתב: וסדר גיטין אחר נזירות, ואחר גיטין סוטה, שעניינה מעניין הגירושין. שהסוטה כשתזנה יש לכוף האיש והאשה על הגירושין (הקדמתו לספר זרעים). זהו להיפך מהמבואר בגמרא. (ראה תיו"ט תחילת מסכת סוטה).
במשניות ובגמרא יש ט' פרקים, בתוספתא יש ט"ו פרקים. הפרקים הנוספים כוללים אגדות. בגמרא יש מ"ט דפים.

פרק א:
כיצד מקנא ומשקה לאשתו, וכיצד מוליכה לב"ד שבעירו ומעלין אותה לבי"ד הגדול שבירושלם וסדר ההנהגה, ואם אמרה טמאה אני שוברת כתובתה ויוצאה.

פרק ב: על מנחת הקנאות, מי סוטה והעפר וכתיבת המגילה של הסוטה.

פרק ג: הקרבת המנחה ומחיקת המגילה וההשקאה. אם יש זכות תולה לה. מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שתדע שהזכות תולה לה, ור"א אומר כאילו לומדה תפלות.

פרק ד: הנשים שאינן שותות מי סוטה ואין בהן קינוי, והנשים שב"ד מקנאין בהן אם הבעל אינו יכול לקנאות.

פרק ה: כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו, כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל.

פרק ו: דיני עדי סתירה וטומאה.

פרק ז: פרשת סוטה באיזה לשון נאמרת, ואגב תני כל הני דאמרין בכל לשון.

פרק ח: ואגב דתני משוח מלחמה שמדבר אל העם בלשון הקדש תני הלכות אחרות השייכות אליו, ומבאר חלוקים בין מלחמת מצווה ובין מלחמת רשות.

פרק ט: דיני עגלה ערופה.

במסכת סוטה יש אגדות ודרשות כסדר הפרשיות הראשונות מספר שמות (דף י"א-י"ב), ובהן חומר לתולדות התנאים והאמוראים וקורות ישראל, ודברי מוסר השכל.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן