חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת סופרים

אחת משבע מסכתות קטנות שבש"ס.

במסכת סופרים יש 21 פרקים. המסכת נתחברה בימי הגאונים, במאה השמינית. בכמה דברים אנו סומכין על מנהגי סופרים אף כנגד הגמרא, מפני שמסכת סופרים מאוחרת יותר.

סופרים - אחת משבע המסכתות הקטנות שבש"ס, והן נקראות בשם ספרים חיצונים (תוס' ברכות י"ח ד"ה לאמר, פסחים ט': ד"ה אבל, מגילה ל"א: ד"ה ר"ח אב, ע"ז ס"ה. ד"ה אבל). המסכתות הן ספרים חיצונים לגמרא, כמו הברייתות למשניות. המסכתות הקטנות הם לקוטים שנתחברו אחר התלמוד.
וכתב הרא"ש (הל' ס"ת):
הירושלמי הוא עיקר כנגד מסכתא סופרים, כי מסכתא סופרים נתחבר בדורות אחרונים, ולא הובא מדבריו בגמרא.
וכוונת הרא"ש כי בתלמוד לא נזכרה מסכת סופרים, כמו שנזכרו אבל רבתי (כתובות נ"ח), ומסכתא כלה.

דעת רוב החכמים שמסכת סופרים נתחברה בימי הגאונים. כמו שכתב החיד"א בברכי יוסף (או"ח סי' תקפ"ב, ז); ריב"ל (בית יהודה ח"ב סוף פ' קי"ט), ורפאפורט (ערך מלין 110).

תוכן העניינים
במסכת סופרים יש 21 פרקים:
א-ט דיני כתיבת ס"ת ודינים אחרים;
י- טו דיני קריאת התורה והמפטיר ודינים שונים:
טז דברי בקורת על האגדה;
יז-יט הקריאה והתפלה בר"ח וחנוכה ובפורים ותעניות ומעמדות ובר"ה יוה"כ ושאר המועדים.
כ-כא ברכת הלבנה, הדלקה נר חנוכה ודיני הקריאה והתפלה בחנוכה ופורים ודיני חודש ניסן, ואגדה על אברהם אבינו ועבדו אליעזר, ועל יעקב אבינו ויוסף בנו. עוד הרבה אגדות המפוזרות בלא סדר ובלא אירגון.

מסכת סופרים נדפסה בשנת תצ"ב עם פירוש "מעון אריות נחלת אריאל" ובמחזור ויטרי (צד 686), ובהוצאת קירכהיים בסוף ספרו כרמי שמרון (פפד"ם 1851) וע"י מיללער עם מבוא אשכנזי (ווין 1878). ועוד עם הגהות הגר"א ואיזה פירושים.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
פרטים על מסכת סופרים בקטלוג הספרייה הלאומית:

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן