חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צדקיהו – שמות של שני נביאי שקר

שני נביאי שקר: אחד צדקיה בן כנענה והשני צדקיהו בן מעשיהו.

צדקיהו - שני נביאי שקר היו בשם זה:
צדקיהו בן כנענה, שהתעה את אחאב מלך ישראל לעלות למלחמה על מלך ארם ברמות גלעד, נתן בידו קרני ברזל לאמר: באלה תנגח את ארם עד כלותם. הוא היכה את מיכיהו נביא האמת על הלחי, ואמר שניבא שקר (מ"א כ"ב, י"א-ל"ת). עליו אמרו חז"ל כי התנבא מה שלא שמע.

נביא השקר השני היה צדקיהו בן מעשיהו, שניבא יחד עם אחאב בן קוליה בימי צדקיהו המלך. וירמיה הנביא אמר עליהם כי יהיו לקללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמר: ישימך ה' כצדקיהו וכאחאב אשר קלם מלך בבל באש וגו' יען עשו נבלה וגו' (ירמיה כ"ט כ"ב).
אמר רבי יוחנן: מלמד שעשאן כקליות.
מאי עבוד?
אזול לגביה ברתיה דנבוכדנאצר, [=הלכו לבתו של דבוכדנצאר]
אחאב אמר לה כה אמר ה' השמיעי (לזנות) אל צדקיהו,
וצדקיהו אמר כה אמר ה' השמיעי אל אחאב.
אזלה ואמרה ליה לאבוה.
אמר לה: אלהיהם של אלו שונא זימה הוא, כי אתו לגבך שדרינהו לגבאי.
אמר להו: מאן אמר לכון?
אמרו: הקב"ה.
- והא חנניה מישאל ועזריה, שאלתינהו ואמרו לי אסור!
אמרו ליה: אנן נמי נביאי כוותייהו, לדידהו לא אמר להו, לדידן אמר לן.
אמר להו: אנא בעינא דאיבדקינכו כי היכי דבדקתינהו לחנניה מישאל ועזריה.
אמרו ליה: אינון תלתא הוו ואנן תרין.
אמר להו: בחרו לכון מאן דבעיתו בהדייכו,
אמרו: יהושע כהן גדול.
סברי ליתי יהושע דנפיש זכותיה ומגנא עלן.
אחתיוהו שדינהו (בכבשן האש) אינהו איקלו (נשרפו),
יהושע כהן גדול איחרוכי מאניה, שנאמר: ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' (זכריה ג') וכו' (סנהדרין צ"נ).
לפי המסורה, אחאב וצדקיהו בן מעשיה היו שני הזקנים שרצו לשכב עם שושנה בת חלקיהו אשת יהויקים, ואם לא - יעלילו עליה ששכבה עם נער אחד. דניאל בחכמתו הצילה בחקירת העדים ובסתירה שמצא בדבריהם (יוחסין מאמר ה' זמן ד').

מקור הערך: על פי איזנשטיין, אוצר ישראל על פי איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן