חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

צלפחד

בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה, מת במדבר בצאת ישראל ממצרים.

צלפחד - בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה. מת במדבר בצאת ישראל ממצרים. היו לו חמש בנות: מחלה נעה חגלה מלכה ותרצה, והן בקשו ממשה רבנו לתת להם ירושת אביהן. "ויאמר ה' אל משה, כן בנות צלפחד דוברות, נתן תיתן להם נחלה בתוך אחי אביהם".
בזכותן נקבעה הלכה: "איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו". למען לא יגרע נחלת מטה אביהן (מנשה) למטה אחר, נישאו בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים (במדבר כ"ו ל"ג, ל"ו א;), ויהושע בן נון ואלעזר הכהן נתנו להן את נחלתן כאשר צוה משה ע"פ ה' (יהושע י"ז ג'-ו').

נחלקו תנאים בגמרא (שבת צ"ו:) במה חטא צלפחד שנאמר בו "בחטאו מת":
לדעת ר' עקיבא: מקושש עצים היה.
ולדעת ר' יהודה בן בתירא: מן המעפילים היה.
ר' שמעון השקמוני אומר יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן, אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכור אם לאו, וראויה הייתה פרשת נחלות ליכתב ע"י משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן שמגלגלים זכות ע"י זכאי (ב"ב קיט ע"א). אחר דברי בנות צלפחד נאמרה פרשת נחלות ונתחדשה הלכה דברא וברתא ירתין כחדא (שם ק"י: רשב"ם).

ריש לקיש אמר: יודע היה משה רבנו הדין הזה, אלא באו השרים אחד אל אחד לשאול, עד משה. ראה משה שכל אחד ואחד כיבד את מי שגדול ממנו, אמר להם: אף אני יש גדול ממני. לפיכך הקריב משפטן לפני ה', והודה הקב"ה לדיבורן (תנחומא פ' פנחס ט').

לדעת אחרת נענש משה כי נתגאה באמרו "והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו" (דברים א' י"ג), התיש כוחו, באו בנות צלפחד והפליא ממנו (במ"ר פכ"א י"ב).
ותקרבנה בנות צלפחד וגו' גדולה להן וגדולה לאביהן, גדולה למכיר וגדולה ליוסף, שכך יצאו ממנו נשים חכמות וצדקניות (שם פכ"א י"א).

בנות צלפחד חכמניות הן דרשניות הן צדקניות הן:
חכמניות הן שלפי השעה דברו,
דרשניות הן שהיו אומרות אלו היה לו בן לא דברנו,
צדקניות הן שלא נישאו אלא להגון להן.
תני רבי אליעזר בן יעקב: אפילו קטנה שבהן לא נישאת פחותה מארבעים שנה, ומתוך שצדקניות הן נעשה להן נס כיוכבד וילדו (ב"ב קי"ט).
תני דבי רבי ישמעאל: בנות צלפחד שקולות היו (בחשיבות, ולכך פעמים שהקדים זו לזו ופעמים איפכא כמו במשה ואהרן, רשב"ם).
אמר רב יהודה אמר שמואל בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטים, שנאמר "לטוב בעיניהם תהיינה לנשים", אלא מה אני מקיים "אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים"? -עצה טובה השיאן הכתוב, שלא ינשאו אלא להגון להן (שם ק"ב).
על בנות צלפחד נאמר, כי אותו הדור היו הנשים גודרות מה שהאנשים פורצים: שלא היו עמהם בעצת מרגלים, ובקשו נחלה בארץ (במ"ר שם).
בנות צלפחד נטלו שלושה חלקים בנחלת א"י:
א') חלק אביהן;
ב') חלקו עם אחיו של צלפחד בנכסי חפר אבי אביהן,
ששניהם צלפחד וחפר היו מיוצאי מצרים ולהם נחלקה א"י;
ג') חלק בכורתו.
ואע"פ שעדיין לא ירשו את הארץ ואין הבכור נוטל פי שנים בראוי לבוא לאחר מיתה, א"י מוחזקת הייתה (ב"ב קט"ז:).
הקורבנות של נשיא מנשה היו של חמשה חמישה כנגד חמש נשים בשבט מנשה שנטלו חלק בארץ אלו בנות צלפחד (מ"ר פי"ד).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן