חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת עבודה זרה

מסכת בסדר נזיקין אחר מסכת סנהדרין.

המסכת נמצאת במשנה ובתלמוד וישנה גם תוספתא. במשנה ובגמרא 5 פרקים ובתוספתא 8 פרקים וכן מצויות בה הגדות יפות. הפרקים בתוספתא הם מענייני האסור והמותר ביחסים שבין ישראל לעכו"ם.

מסכת עבודה זרה - מסכת בסדר נזיקין, ממוקמת אחרי מסכת סנהדרין. בהוצאות אחדות לא נרשם שם המסכת מפחד הצנזור. במשניות ותלמוד בבלי וירושלמי יש חמישה פרקים ובתוספתא שמונה פרקים, ואלו הם:
פרק א: הדינים על ימי אידיהם - חגי הגוים הקדמונים שאסור ליתן ולישא עמהם ולשאול בשלומם, וזהו אבק ע"ז. בין שמות החגים הם קלנדא סטרנורא קרטיסים ויום גנוסיא. וימי השוק שנקראו "ירידים".

פרק ב: דברים שלוקחין ומוכרין ומחליפין ומשכירין. העולה לתרטיאות של גויים אסור משום ע"ז דברי ר"מ. וחכ"א בזמן שמזבחין אסור משום ע"ז, ואם אינם מזבחין אסור משום מושב לצים.

פרק ג: מעמידין בהמה בפונקסאות של כותים אבל לא של גויים שחשודין על ההרבעה. ולעניין רפואות מפני שחשודין על הנפשות. לוקחין מהם ספרים תפילין ומזוזות. מעשה בגוי אחד שהיה כותב את הספרים בצידון ובא מעשה לפני חכמים ואמרו מותר ליקח הימנו. קנין עבדים מן הגוים.

פרק ד: אין אוצרין בא"י דברים שיש בהן חיי נפש, ואין משיאין מסוריה דברים שיש בהן חיי נפש. לא יצא אדם לחו"ל אלא א"כ הרעב גדול כ"כ בא"י עד שמחיר התבואות עולה פי שנים. כבשין ושלקות של גויים. גבינות של גוים. רבי ובית דינו התירו שמן של גוים.

פרק ה: צורות ע"ז עם מקל או כדור, צפור סייף ועטרת טבעת ונחש ובטול ע"ז.

פרק ו:
פרה שפיטמה בכרשיני ע"ז, המייחד ביתו לע"ז, מעין היוצא מבית ע"ז, אשירה מרקולס ואבנים מן המרקולס.

פרק ז: יין נסך.

פרק ח: גת ובד ושבע מצוות שנצטוו בני נח.

בתוספתא יש גם אגדות: על הנחשתן שעשה משה שאלו, וכי ע"ז היה והלא משה רבינו עשאו? מלמד שטעו ישראל אחריו עד שבא חזקיה וגנזו (פ"ג); הרי הוא אומר ושבתי בשלום אל בית אבי, שאין תלמוד לומר והיה ה' לי לאלהים וכו'. כל זמן שאתם בארץ כנען הריני לכם לאלוה, אין אתם בארץ כנען כביכול איני לכם לאלוה וכו' (פ"ד); ר"ש בן אלעזר אומר אם יאמרו לך ילדים בנה בית המקדש אל תשמע להם, ואם יאמרו לך זקנים סתור בית המקדש שמע להם, מפני שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין. וראיה לדבר רחבעם בן שלמה; שאלו את ר' יהושע מהו שילמד אדם את בנו יוני ספר (יונית בספר), אמר להם: ילמד בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה (שם פ"א).

מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן