חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עזרא הרביעי

ספר חזיונות מהספרים החיצונים.

ספר חיצוני הנקרא ספר עזרא (עסדראס) הרביעי. ספר נחמיה נקרא עזרא השני. יש עוד ספר אפוקריפי שנתחבר לפני החרבן הנקרא עזרא השלישי. הספר דומה לספר דניאל בחזיונותיו על העתיד, בתשועת ישראל ובנצחונו על האומות באחרית הימים.

אחד הספרים החיצונים. נקרא בשם ספר עזרא (עסדראס) הרביעי. ספר נחמיה נקרא "עזרא השני", יש ספר אפוקריפי שנתחבר לפני החורבן הנקרא "עזרא השלישי". וזה ספר עזרא הרביעי המיוחס לשאלתיאל, הוא עזרא הנביא, נתחבר אחר החורבן בעיר רומי.
יש הסבורים כי נתחבר בא"י על ידי יהודי מכת האיסיים או הפרושים בלשון יונית.
הספר נכתב בשם חזון עזרא הנביא אשר חי בבבל שלושים שנה אחר חורבן הבית הראשון, ומסופר בו איך עזרא התחנן אל ה' כי יתן לו רשות לשוב ולכתוב את דברי התורה שנשרפה בחורבן הבית. ה' אמר לו, לאסוף אליו חמישה זקנים ובמשך ארבעים יום קרא לפניהם והם כתבו דבריו, בתשעים וארבעה ספרים, אשר שבעים מהם היו כתבי סודות, ויתרם היו כ"ד ספרים מתנ"ך.

הספר דומה לספר דניאל בחזיונותיו על העתיד ובתשועת עם ישראל ובנצחונו על האומות באחרית הימים. הפתיחה מכילה שאלת הנביא אל ה': מדוע דרך הגוים מאומות העולם צלחה, ועם סגולתו אשר בחר בו לעפר ישפת? ובאה לו התשובה בשבעה חזיונות ברוח הנבואה:

בחזיון הראשון נראה לו המלאך גבריאל והראהו כי ישרים משפטי ה'.

בחזיון השני
התענה עזרא שבעת ימים, ויואל עוד הפעם לשפוך שיחו לפני אלהים. ויבוא אליו גם הפעם אוריאל ויורהו דעת קדושים, ויענהו תשובות רמות על שאלות נשגבות.

בחזיון השלישי התענה והתאבל עוד שבעת ימים. ושב ושפך מרי שיחו בלילה. וירא אליו המלאך אוריאל גם הפעם, והשיבהו על שאלתו, הגיד לו את דבר יום הדין הבא לשפוט תבל בצדק ולאומים במישרים, וצוהו להתענות עוד שבעה ימים, למען תנוח עליו רוח ה'.

בחזיון הרביעי התענה עזרא עוד שבעה ימים, ושב ודיבר את ה' משפטים על אדות ישראל. והנה עומדת לימינו אשה מתאבלת ומתיפחת במר נפשה: שלושים שנה הייתה עקרה, ויפקדה ה' ויתן לה בן, אשר מת ביום חתונתו. ותחפץ האשה האומללה להמית נפשה ברעב, ויוכיח עזרא אותה ויערך לעיניה איך בכה תבכה לבן אחד, בעוד רחל מבכה על בניה, וכל האומה בוכיה על שוממות ציון. פתאום שנתה האשה את מראיה. ויחרד עזרא ויצעק, כי ראה במקום האשה עיר כלילת יופי, ויפול ארצה ולא נותרה בו נשמה. וירא אליו אוריאל ויודיעהו עתידות על העיר ירושלם ועם ישראל.

החזיון החמישי נגלה לו בלילה השני. וישא את עיניו וירא והנה נשר עולה מן הים, ולו שתים עשרה כנפי נוצה ושלושה ראשים, ויפרש כנפיו על הארץ, וכל רוחות השמים נושבות עליו, ותצאנה מנוצותיו שמונה נוצות קטנות. כל אחת משתים עשרה כנפיו הגדולות משלה על כל הארץ, ואחריהן הואילו גם שמונת הנוצות הצעירות למשול על הארץ ולא יכולו, אח"כ גועו ואבדו מגו הנשר שתים עשרה כנפיו הגדולות, ושתים מן הנוצות הקטנות, ולא נשאר מן הנשר כי אם שלושת ראשיו ושש כנפיו הצעירות. אח"כ נפרדו מהן עוד שתי כנפים, ושתים אחרות דמו למשול גם הן ולא יכולו. ובאשר חפצו שתי הכנפים האחרונות למשול, בלע הראש התיכוני משלושת ראשיו של הנשר את שתי הכנפים האלה, וירד הראש ההוא בחזקה על הארץ, עד אשר נכחד גם הוא ונכרת מן הארץ. אחר כך משלו שני הראשים האחרים בתבל וביושביה, אבל הראש הימני בלע באחרונה את הראש השמאלי. אז נראה ארי שואג קורא בקול אדם אל השר לאמר: הלא אתה החיה הרביעית אשר לך לבדך ניתנה הממשלה, ואתה שנאת את הצדיקים ואהבת אנשי רשע, לכן תאבד מן הארץ שאז תנוח ותשקוט! ויהי כן, ויאבד הראש האחרון מן הנשר וגופו נשרף באש.
וייקץ הנביא עזרא ויתחנן אל האלהים להגיד לו פשר המחזה, ויפתור אליו הדבר לאמר: הנשר העולה מן הים היא המלכות הרביעית מארבע המלכיות אשר חזה דניאל, ויצאו מקרבה שנים עשר מושלים, ושמונה נסיכים ימשלו אך מעט, שנים מהם יאבדו מהרה ושנים ימשלו עד קץ הימין, ושנים יותרו עד אחרית הימים. שלושת הראשים שלושה מלכים הם אשר ימשלו, אחד מהם ימות על משכבו במכאובים, ושנים האחרים בחרב ימותו, ושתי הכנפים הצעירות תהיה מלכות חלשה אשר יעמיד האלהים עד עת הקץ, והאריה הוא המשיח הבא ביום האחרון לשפוט את כל הארץ ולגאול את עם אלהי יעקב.

בחזיון הששי ישב הנביא שבעה ימים בשדה ואכל רק ירק דשא. ותפקחנה עיניו וירא והנה רוח חזק עולה מן הים. ובתוכו כבר אינש, והוא מועף בענני השמים וכל בשר ודם יברח מפניו, וכל רוח נמוג כדונג מפני אש, עם רב כחול הים נאסף להלחם באיש העולה מן הים, אשר עשה לו הר גדול ויעף עליו, וברוח פיו שרף את כל ההמון הגדול ההוא.
ויודע לנביא פשר הדבר לאמר: האיש הוא הגואל אשר אחרון על עפר יקום, והייתה חרב איש ברעהו ונלחמו עיר בעיר, ואז יתגלה המלך המשיח לעיני כל, והעמים יעשו שלום ביניהם למען ילחמו יחדו במלך המשיח, אשר יעלה ויבא להר ציון, וירושלם תבנה ותכונן, והמשיח ישמיד את כל הגוים בלהבות אש. ושבטי ישראל אשר הגלה שלמנאסר יהיו מקוראיו, ועלו אל הר ציון אל אחיהם בני יהודה והיו לגוי אחד בארץ.

החזיון השביעי הוא האחרון, נראה לעזרא בהיותו יושב תחת עץ, והנה קול קורא אליו; הוא הקול אשר דבר למשה מתוך הסנה, ויאמר אל עזרא: דע כי תלקח מתוך בני האדם לשבת בעדת אלוהים עד עת קץ הימין, כי משנים עשרה מועדי העולם חלפו כבר תשעה מועדים וחצי, ועוד שני מועדים וחצי יגבר הרעב בעולם במלכות יון. ויכון עזרא להפרד מן הארץ, וישאל את האלהים לאמר: מי יורה דעה את העם בימי חושך ואפלה ההם? הן התורה שרופה באש! אנא אלוהים שלח נא לי רוח קדשך למען אעצור כוח לכתוב את כל דברי התורה מראשיתה עד אחריתה! ויצוהו המלאך להסתר מן העם ארבעים יום. ויעש כן, ויפסול לו לוחות רבים, וימן לו חמישה סופרים, ויכתבו בארבעים יום האלה תשעים וארבעה ספרי מסתרים אשר נגלו לחכמים לבד.

מקור הערך: על פי אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ספרים חיצוניים וגנוזים