חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת תמיד

מסכת בסדר קדשים. עוסקת בדיני עולת התמיד ובעבודת הכוהנים והלווים

תמיד - מסכת בסדר קדשים. בהוצאת המשניות אחר מסכת מעילה, ולפני מדות וקנים, ובהוצאות הגמרא אחר קנים ולפני מדות.
לפרק ראשון ושני ורביעי בלבד יש תלמוד בבלי. אין עליה תלמוד ירושלמי. והגמרא מהתלמוד הבבלי נערכה אחרי מות רב אשי ע"י הסבוראים, ולכן אינה נכללת במסכתות התלמוד הבבלי. מסכת תמיד נקראת בכ"י ישנים מסכת "עולת התמיד", כי מיוסדת על דיני עולת התמיד במקרא "שמות כ"ט ל"ח-מ"ב, במדבר ב"ח ג'-ח'). מדובר בה בכל ענייני עבודת הכוהנים והלווים ומקומם בביהמ"ק. רק מפרק רביעי "לא היו כופתין" עוסקת המסכת בקרבן התמיד: איך מקריבים אותו על המזבח. על דברי המשנה כי התפוח באמצע המזבח היו עליו לפעמים מאפר הקורבנות כשלש מאות כור, אמר רבא גוזמא קתני, ואמר רב אמי דברה תורה לשון הבאי וכו' (שם כ"ט.).
יש במסכת ספורים יפים מאלכסנדרוס מקדון (שם ל"ב).

תמידין
התמידין היו שני כבשים שהיו מקריבים במקדש בכל יום לעולה, כבש אחד בבוקר וכבש השני בין הערבים. זמן שחיטתן בבוקר קודם שתעלה החמה, משיאיר פני כל מזרח, ושל בין הערבים משיאריך הצל ויראה לכל שהאריך, והוא משש שעות ומחצה ועד סוף היום. המנהג היה שלא שחטוהו אלא בשמונה שעות ומחצה, והקריבוהו בתשע ומחצה. אחרוהו שתי שעות, כדי שיחידים או צבור יוכלו להקריב את קורבנותיהם, לפי שאסור להקריב אחרי תמיד של בין הערבים, חוץ מקרבן פסח.
תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית של בית המטבחים, ושל בין הערבים על קרן צפונית מזרחית, על טבעת שניה.
טעו או שגגו, ולא הקריבו תמיד של שחר, יקריבו תמיד של בין הערבים, אבל אין חונכים את מזבח העולה אלא בתמיד של שחר (מנחות נ').

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן