חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ביתוסים

כת שפעלה בימי בית שני. מייסדיה היו תלמידי אנטיגנוס איש סוכו, והכת התפתחה אחר ימי יוחנן הורקנוס.

יש סבורים כי הצדוקים והביתוסים חד המה. שתי הכתות קרובות בדעותיהם ובהנהגותיהם המדינית והדתית, והם רחקו מאוד מהפרושים. הכתות נקראות על שם מיסדן. בשלושה עקרונות חלקו על הפרושים: על שאין שכר ועונש, אין תחיית המתים, וכן בפירוש המקראות ככתבן ולא בדרכם של חז"ל.

>
בייתוסים
- כת שפעלה בימי בית שני. יש המזהים אותה עם הצדוקים.
הבייתוסים והצדוקים היו דומים בהשקפותיהם ובהנהגותיהם המדיניות והדתיות, ורחקו /sp מאוד מהפרושים.

על מקור השם ביתוסים נמצאה שמועה זו:
"שני תלמידים היו לו לאנטיגנוס איש סוכו ושמם צדוק וביתוס,
ושנה להם: "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס";
כיון ששמעו הדבר הזה, הלכו ושנו הדבר לתלמידיהם ותלמידי תלמידיהם,
ואמרו דבר בשם אומרו.
אמרו: אלו היו יודעים אבותינו שתחיית המתים ומתן שכרם של צדיקים בעולם הבא,
לא היו אומרים כן ושונים כך?!
הלכו ויצאו ופירשו להן, ויצאו מהם שתיים משפחות רעות, צדוקים וביתוסים,
צדוקים על שם צדוק, וביתוסים על שם ביתוס". (אבות דרבי נתן פ"ה ב').
במשנה ובתוספתא
הבייתוסים נזכרים רק במשנה ובתוספתא. גם פילון ויוספוס אינם מזכירים אותם. מכאן שהביתוסים לא היו אז; בעלי המשנה והתוספתא אשר שאבו ממקורות עתיקים היו מכירים אותם.

במגילת תענית מוזכרות ארבעה הלכות של הביתוסים:
עין תחת עין שן תחת שן ממש, ולא כמו שדרשו הפרושים שישלם ממון. (פ"ד).

הפסוק "ופרשו את השמלה" (דברים כ"ב י"ז), הכתוב בטענת הבעל שאשתו אינה בתולה, הובן על ידי הביתוסים "שמלה ממש". זו גם דעת ר' אליעזר בן יעקב, החולק על ר"ע ור' ישמעאל, שדרשו "דברים הברורים כשמלה" (ספרי דברים סימן רל"ז).

מה שנאמר בחליצה "וירקה בפניו" (דברים כ"ה ט') - פירשו בפניו ממש.

היו הביתוסים אומרים עצרת אחר השבת (משנה מנחות ס"ה), והיו אומרים: אין קצירת העומר במוצאי יו"ט אלא במוצאי שבת.
בתוספתא מוזכרים עניינים אלה:
ביתוסים היו אומרים על הקטרת הקטורת של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהיה מקטיר מחוץ לקודש הקדשים ולא בתוכו. (תוספתא יומא).

אין הביתוסים מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת. (תוספתא סוכה).

עד זומם אינו נהרג עד שיהרג הנידון, ואילו חכמים אמרו כאשר זמם – ולא כאשר עשה. שאין עד זומם נהרג עם הרג את הנדון. (תוספתא סנהדרין).

אמרו ביתוסים: בת הבאה מכח האב תירש. (תוספתא ידים).
בתלמוד מופיע בכל המאמרים האלה במקום "ביתוסים" – "צדוקים".

דעותיהם והנהגותיהם
השקפת עולמם של הבייתוסים התבטאה בבכך שכפרו בשכר ועונש, ובתחית המתים.
כמו כן חלקו על החכמים בפירוש המקראות ופרשו אותם ככתבן.

במשנה נאמר שהביתוסים היו משתמשים בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם, ושהייתה דעתן גסה עליהם. יוסיפוס מסכים עם שמועה זאת על הצדוקים, ואמר כי הם היו ראשי הצבא והפקידים במדינות והמחוזות. העושר והכבוד היו בידיהם. הם משלו בעם ונלחמו העמים שכניהם, ועמדו נגדם ברוח גבורה ובלב אמיץ.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
צדוקים
אנטיגנוס איש סוכו