חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בניהו

בן יהוידע הכהן; שר צבא דוד ואחד מגבוריו. המלך שלמה מנה את בניהו למפקד הצבא.

בניהו - בן יהוידע הכהן; שר צבא המלך דוד ואחד מגבוריו (דהי"א כ"ז ה') אח"כ שרת תחת שלמה. תוארו: "בן איש חי (הקרי "חיל") רב פעלים מקבצאל". הוא הכה את שני אריאל (גבורים כאריות) מואב, הוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והוא ירד בשבט להכות איש מצרי איש מראה שהיה בידו חנית, ויגזול את החנית ממנו ויהרגהו בו (ש"ב כ"ג כ'-כ"א; דהי"א י"א כ"ב-כ"ה). בניהו היה ממונה על הכרתי והפלתי (ש"ב ח' י"ח; כ' כ"ג). במחלקות אנשי החיל אשר לדוד נמנה בניהו שר הצבא השלישי לחודש השלישי ועל מחלקתו היו עשרים וארבעה אלף (דהי"א כ"ז ה'). בטרם מות דוד היו בניהו, צדוק ונתן הנביא עם שלמה נגד אדוניה (מ"א א' ה'), ובמצוות שלמה פגע בניהו באדוניה וימיתהו (שם ב' כ"ה).

המלך שלמה מינה את בניהו לראש הצבא (שם ל"ה). מה שנאמר "ואחר אחיתופל יהוידע בן בניהו" (דהי"א כ"ז ל"ד) הוא בניהו בן יהוידע, וכן הגרסא בתלמוד (ברכות ג':).

חז"ל על בניהו
חז"ל אמרו שהיה ראש הסנהדרין, ופירשו "כרתי ופלתי" שכורתים דבריהם, שמופלאים בדבריהם (שם ד'), וכן בתרגום רב יוסף (דהי"א כ"ז ל"ד) "ריש סנהדרין".

ודרשו על "בן איש חי" (הכתיב):
אטו כולי עלמא בני מתי נינהו?
אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי;
"רב פעלים מקבצאל" שריבה וקבץ פעלים לתורה;
"והוא הכה את שני אריאל מואב"
שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני;
"והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג":
איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדא (חתיכות קרח) ונחת וטבל,
איכא דאמרי דתנא ספרא דבי רב ביומא דסיתוא (ברכות י"ח:).
בתרגום:
ובניהו בר יהוידע בר גבר דחיל חטאין דיליה עובדין מקבצאל וכו' (ש"ב שם; עי' זוהר הקדמה ו':).
בתרגום שני למגלת אסתר (א' ב') מסופר:
כי כאשר באה מלכת שבא אל המלך שלמה שלח לפניה בניהו שהיה איש יפה מאוד:
"דדמי לשפרפרא דנפיק בעידן צפרא,
ודמי לכוכב נוגה דמנהיר וקאים ביני כוכביא,
ודמי לשושנה דקאים על פרצידי (אפיקי) דמיא",
עד שטעתה המלכה לחשוב שהוא המלך שלמה.
בזוהר דרשו:
"מן השלושים הכי נכבד ואל השלושה לא בא" (ש"ב כ"ג):
אלין אינון תלתין צדיקיא דאזמין קוב"ה לעלמא ולא יבטל לון מניה,
ובניהו בן יהוידע כתיב ביה "מן השלושים הכי נכבד"
איהו חהד מינייהו וכו' (זוהר וירא ק"ה:).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן