חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אהלות

מסכת בסדר טהרות.

אהלות - מסכת בסדר טהרות. בתוספתא ובירושלמי (מ"ק פ"ב ה') נקראת אהילות ר"ל הדברים המאהילים על הטומאה, כי עיקר ענינה היא טומאת אהל המת.
המסכת הזאת יש בה י"ח פרקים וכוללת שבעה דברים:
א) מה הנה הטומאות
ב) מי המה הטמאים בהם
ג( כוחן לטמא אחרים
ד) אופני הטומאות
ה) שיעור הנצרך לטומאה
ו( אהלים החוצצים בפני הטומאה
ז) שיעורם עד כמה

ואע"פ שבתלמוד בבלי מזכירים נגעים קודם אהלות, בכ"ז קבעו מקום אהלות קודם לנגעים, והטעם מפני שטומאת מת קשה מכל הטומאות (הר"ם).
התוספתא מבארת לפעמים מה שסתום במשנה, כמו טעם בית שמאי בדין אשה הלשה בעריבה וידיה עסוקות בבצק זו אחר זו, האשה והעריבה טמאין והבצק טהור (שם פ"ה(; איזהו מזרח קיסרין מכנגד טטרפין שלה (שם פי"ח).

האמוראים לא עסקו הרבה בסדר טהרות ולא חברו לה גמרא, כי דיני טהרה לא היו נהוגים בזמנם, גם לא כל התנאים עסקו בסדר זה כי הלכותיה עמוקות מאוד.
עסקו במקצוע הזה רק יחידי סגולה כמו רבי עקיבא, ובפרט בהלכות אהלות ונגעים שהם הקשים מכל מסכתות טהרות. כאשר לא ישרו בעיני ר' אלעזר בן עזריה דרשה שדרש ר"ע, אמר לו: "עקיבה! מה לך אצל הגדה? כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות!" (חגיגה י"ד.).
רבה בר נחמני היה אומר: אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהלות (מ"ב פ"ו.).

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן