חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אליעזר

עבד אברהם.

נאמן ביתו של אברהם ובן ביתו. לפי המדרש הוא "העבד" שיצא לחרן להביא אשה ליצחק. עליו נאמר "יפה שיחתן של עבדי אבות משיחתן של בנים".

אליעזר - עבד אברהם, אשר כנהו "בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר" (בראשית ט"ו ב').
ומתרגם אונקלוס "בר פרנסא הדין דבביתי הוא דמשקאה אליעזר" רצונו לומר שכל בית אברהם נזון ע"י אליעזר שהיה מדמשק.
לדעת א"ע "בן" מושך עצמו ואחר עמו, ועניינו בן משק ביתי הוא בן דמשק.
לדברי ספורנו לא היה נודע העבד בשמו הפרטי רק בשם עירו בלבד, ואולי השם אליעזר הוא רק כינוי אליעזר כמו "עוזר לי" בהוראת משרת.

אפשר שאברהם רכש לו את עבדו אליעזר בדמשק בעת שרדף אחרי המלכים ששבו את לוט בסדום "עד חובה אשר משמאל לדמשק" (שם י"ד ט"ו).
לפי יוסיפוס מלך אברהם בדמשק (קדמוניות 7. 1.; 8. 2.).
אמנם לדברי חז"ל כבר היה אליעזר עבדו לפני רדפו אחרי המלכים, ואמרו כי "ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות" הוא אליעזר בגמטריא 318 (נדרים ל"ב:) וא"כ היה מילידי ביתו ולא מדמשק, לכן דרשו דמשק נוטריקין:
דולה ומשקה מתורת רבו אברהם לאחרים (יומא כ"ה:).
אליעזר היה נאמן בית אברהם ובן ביתו. בן בית אין פירושו יליד בית, אלא איש היוצא ונכנס תדיר בבית.
נראה שבן בית יורש את בעל הבית אם מת בלא בנים, ולכן אמר אברהם שאם ימות ערירי שאליעזר יירש אותו (בראשית ט"ו ג').
אליעזר רצה להתחתן באברהם ולתת ליצחק את בתו לאשה, אך אברהם צווה לאליעזר לקחת אשה ליצחק מארצו ומולדתו (מבני משפחתו) ולא מבנות כנען. "כנען" זה אליעזר "בידו מאזני מרמה" שהיה יושב ומשקיל את בתו, ראויה היא או אינה ראויה. "לעשוק אהב" אהובי של עולם זה יצחק, אמר "אולי לא תאבה" ואתן לו את בתי, א"ל אברהם לאליעזר אתה ארור ואני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך (ב"ר פנ"ט י"ב). כיוון ששרת לאותו צדיק באמונה, יצא מכלל ארור לכלל ברוך (שם פ"ס ט').

חז"ל אמרו על אליעזר, ששאל שלא כהוגן, באמרו "והיה הנערה אשר אומר אליה וגו' אפילו חיגרת או סומא! (תענית ד').
הראה מידת ההסתפקות באמרו "הגמיאיני נא מעט מים", ועל זה דרשו "צדיק אוכל לשבע נפשו" זה אליעזר (במדבר רבה פכ"א).
גם אמרו:
יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים ... פרשתו של אליעזר ב' וג' דפים... (שם פ''ס י"א),

בעלי האגדה מספרים: כי אליעזר בא פעם אחת לסדום וראה איך סדומי אחד מכה איש זר שבא לגבולם ואליעזר התערב בריבם, וירם הסדומי את ידו ויך את אליעזר על ראשו עד כי פרץ דמו. ויביאהו אליעזר לפני השופט אשר הוציא משפטו כי אליעזר חייב לשלם למכה דם הקזה שהוא לרפואה, אז הרים אליעזר ידו ויך את השופט אל אפו מכת דם ויאמר אל השופט, "שלם מה שאתה חייב לי לבעל דיני", ועוד ספורים כאלה להראות מנהגי סדום (סנהדרין ק"ט:).

מקור הערך: מעובד על פי אוצר ישראל לי"ד אייזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
אליעזר עבד אברהם ובתו