חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהושע בן קרחה

תנא במאה השניה, בדורו של רשב"ג השני.

יהושע בן קרחא - תנא במאה השניה, בדורו של רשב"ג השני.
יש המזהים אותו עם ר' יהושע בנו של ר' עקיבא שהיה קרח.
הוזכר פעמים מעטות במשנה, ומאמרים רבים שלו הוזכרו באגדה.
האריך ימים, והיה קשיש מרבי יהודה הנשיא. וכאשר שאלו: רבי במה הארכת ימים? אמר לו: קצת בחיי? אמר לו: רבי תורה היא וללמוד אני צריך. אמר לו: מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע וכו'.
כנראה שלא רצה להשתמש בתפקידים ציבוריים, כי לא האמין שכוונת השלטון רצויה. כאשר רבי אליעזר בנו של רבי שמעון בר יוחני היה ממונה מהמלך לתפוס גנבים מישראל, שלח ליה רבי יהושע בן קרחה: חומץ בן יין (רשע בן צדיק) עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה? שלח ליה קוצים אני מכלה מן הכרם. שלח ליה: יבוא בעל הכרם (הקב"ה) ויכלה את קוציו (ב"מ פ"ג).

מדבריו:
ממאמריו באגדה: כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה לזורע ואינו קוצר (סנהדרין צ"א). לדעתו הבריאה בעולם הזה כולה בשביל האדם. אמר הקב"ה כלום בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם, עכשיו שאדם חוטא בהמה וחיה למה לי? (סנהדרין ק"ח).
הבל הבלים וגו' (שבעה מיני הבל), משל לאדם ששופת ז' קדרות זו למעלה מזו והבל של עליונה אין בו ממש (קהלת רבה פ"א א').
סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו (בקעת ידים) הרג נבוזראדן רב טבחים מאתים ואחת רבוא וכו' עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה (גיטין נ"ז).
איוב בימי אחשורוש היה (ב"ב ט"ו); מלאכי זה עזרא (מגילה ט"ו).
על מחלון וכליון אמר: חס ושלום, שאפילו מצאו סובין בא"י לא היו יוצאין לחו"ל. ונענשו מפני שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא בקשו (ב"ב צ"א).

נמצאו ממנו הלכות מעטות: כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין בט"ו, ולא צריכין שיהיו מוקפין מימות יהושע בן נון (מגלה ב'.); שלוחו של אדם כמותו (קדושין מ"א:); בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל סופרים אחר המיקל (ע"ז ז'.); היה דורש לשון הדיוט כמו הלל (ב"א ק"ד).

רבי יהושע בן קרחה התווכח עם המינים, ומצאנו שאלות ששאל ממנו גוי אחד (ב"ר פי"ג, פכ"ז: שמות רבה פ"ב, פ"ד; רות רבה פ"א).

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן