חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יונתן (בן שאול)

יונתן (יהונתן). בנו הבכור של שאול המלך, רעו של דוד המלך.

נפש יונתן נקשרה בדוד והוא הצילו מחרב שאול אביו. יונתן וויתר על מלכותו לטובת דוד. במלחמה האחרונה של שאול בפלישתים נהרגו שאול, ובניו ודוד הספידם וקונן עליהם.

יונתן - הבן הבכור של שאול המלך (דהי"א ח' ל"ג).
היה גיבור המלחמה נגד פלישתים במכמש [שמואל א יג-יד]; היה חברו של דוד והגן עליו [שמואל א יט-כ]; מת בקרב עם הפלישתים בגלבוע [שמואל א ל].
דוד הספידו וקונן עליו:
"איך נפלו גבורים בתוך המלחמה-יהונתן על במותיך חלל; צר לי עליך אחי יונתן! נעמת לי מאוד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים" (ש"ב א' כ"ו).
יונתן נקבר עם שאול אביו בארץ בנימין בצלע בקבר קיש אביו (ש"ב כ"א י"ג).

בתלמוד
שאול היה נשיא ויונתן אב בית דין (מ"ק כ"ו.). כאשר אמר אחד מהנערים (דואג) לשאול ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגבור חיל וגו', אמר להו (שאול): יונתן בני כמוהו. כיון דאמר לול "וה' עמו", מלתא דבדידיה נמי לא הוה ביה, חלש דעתיה ואיקניא ביה [=דבר שגם בו עצמו לא היה, חלשה דעתו וקינא בו בדוד] (סנהדרין צ"ג).
אהבת דוד ויונתן הייתה אהבה שאינה תלוויה בדבר, ואינה בטלה לעולם (אבות פ"ה ט"ז). חכמים דרשו את הפסוק "כי עזה כמות אהבה" - זו אהבה שאהב יונתן לדוד (שה"ש רבה).
יונתן עניו היה. אמר לו לדוד אתה תמלוך על ישראל ואני אהיה לך למשנה.
יונתן שגה בכך שלא נתן לדוד צידה לדרך כאשר ברח דרך נוב. ואילמלא הלווהו שתי ככרות לחם, לא נהרגה נוב עיר הכהנים, ולא הלשין דואג, ולא נהרגו שאול ובניו באותו חטא (סנהדרין ק"ד. רש"י).
יונתן הוכיח את אביו על הנהגתו עם דוד. ממנו למדו ממנו עד היכן מצוות הוכחה: עד הכאה, עד קללה ונזיפה; (ערכין ט"ז).

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שאול המלך