חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חשמונאים

שמה של משפחת כוהנים (מתתיהו בן יוחנן וחמשת בניו) ממודיעין שחוללה את מרד היהודים בשלטון היווני-סורי בארץ יהודה (בשנת 167 לפני הספירה) ועמדה בראש ממלכת יהודה כ- 130 שנה.

החשמונאים נקראים גם: מכבים.

בֵּית חַשְׁמונַאי - ‏שושלת השליטים והמלכים מזרע מתתיהו החשמונאי שקיימו בארץ ישראל שלטון יהודי עצמאי ועצמאי למחצה בתקופת הבית השני.

בשנת 168 לפני הספירה פרסם המלך אנטיוכוס הרביעי צו ובו גזרות על היהודים: אסור ליהודים למול את בניהם, אסור להם לשמור על שבתות וחגים, אסור להם לקרוא בתורה. היהודים חייבים להשתחוות לפסלים ולהקריב להם קרבנות.

מתתיהו הכהן, מן הכפר מודיעין קרא למרד נגד היוונים. הוא ובניו יצאו להרים ונלחמו כנגד הצבא הסורי של אנטיוכוס. לפני מותו העביר מתתיהו את המנהיגות על המרד לידי בנו יהודה המכבי. לאחר ניצחון המכבים וטהור המקדש בירושלים נקבע חג החנוכה. המלחמות לא פסקו. יהודה נהרג בקרב באלעשה בשנת 160 לפני הספירה. אחיו המשיכו במלחמותיהם ובסופו של דבר גבר שמעון המכבי על היוונים.

יהודה הפכה למדינה עצמאית; מנהיגה היה שמעון וחוקיה היו חוקי התורה. אפילו המלך הסורי הכיר בעצמאותה והשלים עם ניתוקה מהממלכה הסלווקית. שמעון לא הסתפק בהכרה שזכה לה מבחוץ, ולכן כינס את העם לאספה (140 לפני הספירה). באספה זו הכריז העם, שהוא מקבל את שמעון כנשיא, כשר צבא וככוהן גדול. העם העניק כבוד זה לא רק לשמעון אלא גם לזרעו אחריו, עד שיקום נביא אמת ויורה להם אחרת. בני מתתיהו הכוהן וצאצאיו זכו להכרה מצד העם גם בימי מלחמה וגם בימי שלום. בארץ יהודה קמה שושלת שליטים חדשה, בית חשמונאי.

תלמוד בבלי מסכת תענית דף יח עמוד ב
מאי ניקנור ומאי טוריינוס? דתניא: ניקנור אחד מאפרכי יוונים היה, ובכל יום ויום היה מניף ידו על יהודה וירושלים, ואומר: אימתי תפול בידי וארמסנה וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, קצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים ואמרו: פה שהיה מדבר בגאוה וידיים שהיו מניפות על ירושלים - תעשה בהם נקמה.

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מט עמוד ב
ת"ר: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית, לעז להם בחכמת יוונית, אמר להן: כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר, כיון שהגיע לחצי חומה, נעץ צפרניו נזדעזעה א"י ארבע מאות פרסה. אותה שעה אמרו: ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית;

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ח עמוד ב - דף ט עמוד א
מאה ושמנים ותו לא? והתני רבי יוסי ברבי: מלכות פרס בפני הבית שלשים וארבע שנה, מלכות יון בפני הבית מאה ושמונים שנה, מלכות חשמונאי בפני הבית מאה ושלש, מלכות בית הורדוס מאה ושלש, מכאן ואילך צא וחשוב כמה שנים אחר חורבן הבית…

רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה א
בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני.


טקסט מלא של חשמונאים א בתרגום פרנקל

טקסט מלא של חשמונאים ב בתרגום פרנקל

מקור הערך: ד"ר יהושע מנחם רוזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
מטבעות החשמונאים
בכחידס
חשמונאים, מכבים, מקבים – פשר השמות
מגילת אנטיוכוס


נושאים קרובים באתר דעת
חשמונאים