חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישמעאל

בן אברהם אשר ילדה לו הגר שפחתו בהיותו בן 86 שנים.

התוכן:
בתלמוד ובמדרשים
ישמעאל באגדה הערבית

ישמעאל - בן אברהם אשר ילדה לו הגר שפחתו בהיותו בן 86 שנים.
פרשת לידתו: בראשית טו
סדר בניו: בראשית כה, יב-יח

בתלמוד ובמדרשים
שלושה הם שנקראו כשמם לפני הקב"ה עד שלא נוצרו וכו' אף ישמעאל באומות, אמר המלאך להגר הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל (ב"ר פמ"ה י"א; ירושלמי ברכות פ"ז א').
שרה ראתה את ישמעאל מצחק. רבי עקיבא דרש לשון עבודה זרה. רבי אליעזר אומר זה גילוי עריות, ר' יהושע אומר זה שפיכות דמים. רשב"י אומר: חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק (אברהם) מי שעושה כן, אלא אין צחוק אלא ירושה, שהיה ישמעאל מצחק ואומר, אני בכור ונוטל שני חלקים (תוספתא סוטה פ"ו).
ועוד היה מצחק שאמר ליצחק אני גדול ממך במצוות שאתה נמלת בשמונה ימים ואני לי"ג וכו' (סנהדרין פ"ט).
המלאך אמר להגר "כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם" וא"ר יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה (ר"ה ט"ו:)
לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים: רבש"ע, מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר?! והוא משיב: עכשיו מה הוא, צדיק או רשע? אמרו לו: צדיק. אמר להם: לפי מעשיו של עכשיו אני דנו. והיכן המית את ישראל בצמא? כשהגלם נבוכדנצר. שנאמר משא בערב וגו' לקראת צמא התיו מים (ישעיה כ"א). היו ישראל אומרים לשבאים: הוליכונו אצל בני דודנו ישמעאל וירחמו עלינו... ואלו יוצאים לקראתם ומביאין להם בשר ודג מלוח ונודות נפוחים. כסבורים ישראל שהם מלאים מים, וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו הרוח נכנס בגופו ומת (ירוש' תענית פ"ד ח', איכה רבה פ"ב ב').
הגר אמו לקחה לו אשה מארץ מצרים ממקום גדוליה, היינו דאמרי אינשי זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה קאי. ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו (ב"ב ט"ז).

יש אגדה שפעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון את ישראל לפני אלכסנדרוס מקדון. אמרו לו: ארץ כנען שלנו ושלכם, דכתיב ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם וכתיב אלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר להן גביהא בן פסיסא לחכמים: תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן... אמר להם: הלא נאמר ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אב שנתן אגטין לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום?! (סנהדרין צ"א.).

ישמעאל באגדה הערבית
אגדה ערבית מספרת כי הגר הייתה בת המלך צדוק שמלך בארצות הירדן או במצרים, וניתנה לשרה לשפחה, ותלד לאברהם את ישמעאל, אשר על מצחו נראה אור מחמד הנביא שיצא מחלציו. במלאת לישמעאל שבע שנים אמרה שרה לאברהם: "אין את נפשי לגור עם הגר צרתי בבית אחד, תלך לה באשר תחפץ". ויחבוש אברהם את גמלו ויושב עליו את הגר ובנה וילך אתם למכה. ויבואו עד המסגד אשר היה תל שממה לרגלי מי המבול, ויאמר אל הגר: "שבי פה עם בנך כי כן צויתי". ותאמר הגר: "על מי תעזבני?" ויען אברהם: "על אלוהי". ובראותו כי אין איש מסביב הוסיף לאמר: "אלוה, עזבתי את בני בבית מקדשך למען יודך סלה! שלח נא אליו המונים מבני אדם ופרנסם בתמרים למען אליך יתפללו" (קוראן פרשה י"ד פסוק ט').
ותפרוש הגר שמלתה להיות לה לצל מהשרב הבוער, ויכלו המים מן החמת, ותלך לבקש מים ולא מצאה. ותצעק אל אלוה ויופיע גבריאל וישאלה "מי את?" ותאמר "שפחת אברהם אנכי ויעזוב אותי ואת בני פה מבלי עזר". ותשב אל ישמעאל ותראהו חופר בצפרניו באדמה, והבאר זמזם יצא מתחתיה, ותציין את מקומו באבני חצץ.
אחרי ימים מספר עברה אורחת אנשים מתימן ללכת לארץ כנען, ויראו את הגר ובנה יושבים על עין המים, וישאלו: "מן בני אדם אתם או משדים?" ותאמר: "הגר שפחת אברהם אנכי וזה בני ולמענו הזיל אלוה הבאר". וישאלו עוד אם תיתן להם רשיון להיאחז שם עם משפחותיהם. ותען "המים לאלוה וכל הבא יוכל לשתותם". ויביאו האנשים את משפחותיהם ועדריהם וישבו שם. ויגדל ישמעאל ויקח לו אישה מבנותיהם לאשה ויתערב בהם, והמה אבות הערבים.

אחרי מות הגר יצא אברהם לבקר את ישמעאל, ויבוא לביתו ויקרא "שלום עליכם יושבי הבית". אשת ישמעאל לא השיבתהו שלום, ורק שאלתהו מה חפצו אחרי אשר אישה איננו בבית. ויאמר "בשוב ישמעאל אמרי לו כי יסיר סף הבית, וישים אחר תחתיו" ויפן לדרכו. כשמוע ישמעאל מפי אשתו את אשר הגיד האורח הזקן, הבין כי היה אברהם אביו, וידע אל מה ירמזון דבריו, וישלח את אשתו מביתו ויקח לו אשה אחרת, ותלד לו י"ב. בנים ויצא אברהם שנית לבקר את בנו ויבוא לביתו ויאמר "שלום עליכם יושבי הבית" ותען האשה: "שלום עליך זקן ונכבד! סור אלינו כי עוד מעט יבוא אישי". ותביא אליו לחם ומים, בשר ועוף צלי, ותמשח את ראשו בשמן ויאכל. ויאמר אברהם "בשוב אישך אמרי לו בשמי שלום, והגידי לו כי מפתן ביתו טוב הוא". וישמע ישמעאל וישמח ויאמר: "את אשתי הנך מפתן ועקרת הבית".
אחרי כ"ג שנים מפרידת ישמעאל הלך אברהם לבקר אותו בפעם השלישית, וימצאהו בבית, ויבנו יחד הכעבא. ויחי ישמעאל קל"ז שנה וימת ויקבר על יד הגר אמו.

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
ישמעאל