חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פינחס

בן אלעזר בן אהרן הכהן. אמו הייתה אחת מבנות פוטיאל.

פינחס - בן אלעזר בן אהרן הכהן, ואמו הייתה אחת מבנות פוטיאל (שמות ו' כ"ח). כנראה היה פינחס בן יחיד. שם בן פינחס אבישוע (דהי"א ו' ל"ה).

פינחס קנא קנאת ה' צבאות כאשר דקר ברומח את זמרי בן סלוא אשר זנה עם המדינית כזבי בת צור, ועי"ז נעצרה המגפה מעל בני ישראל, וה' הבטיח לו את בריתו שלום, ברית כהונת עולם (במדבר כ"ה).
בתהלים (ק"ו ל') נאמר כי פינחס עמד והתפלל ותעצר המגפה. כאשר לקחו ישראל נקמתם מאת המדינים שלח משה את פינחס בראש הצבא (שם ל"א ו').
כאשר שבו בני ראובן גד וחצי המנשה לעבר הירדן ובנו מזבח גדול למראה, נשלח פינחס עם עשרה נשיאים להוכיחם על מעשיהם (יהושע כ"ב). חלקו של פינחס היה בהר אפרים, בגבעת פינחס (סוף יהושע). במעשה פילגש בגבעה כאשר נאספו בני ישראל במצפה שאלו בני ישראל באורים ותומים לפני פינחס (שופטים כ' כ"ח). פינחס היה "נגיד" על שומרי ההיכל מבית אבות הקרחים (דהי"א ט' כ').

בתלמוד
אמו של פינחס הייתה מבנות פוטיאל שבאה מיתרו שפיטם עגלים לע"ז, והיו שבטים מבזים אותו: ראיתם בן פוטי זה, בן שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז, יהרוג נשיא מישראל?! ולכן נתן לו הקב"ה את בריתו שלום.
הריגת זמרי וכזבי ע"י פינחס היתה מאורע מיוחד בקורות ישראל, כי לא היה הדין מבורר אם יש לפינחס רשות להורגם. כזבי לא הייתה בת ישראל ולא אשת איש. הוראת שעה הייתה זו, כדי להרחיק את בני ישראל מזנות.
האגדה מספרת כי זמרי תפש את כזבי בבלוריתה והביאה אצל משה. א"ל: בן עמרם! זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך? נתעלמה ממנו הלכה, געו כולם בבכיה, והיינו דכתיב והמה בוכים פתח אוהל מועד. וכתיב וירא פינחס בן אלעזר, מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה... הבועל את הגויה קנאין פוגעין בו וכו'. .
יש ברייתא כי הריגת זמרי וכזבי הייתה שלא ברצון חכמים.
א"ר יודה בר פזי: בקשו לנדותו, אלולי שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה: "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" (ירוש' סנהדרין פ"ט, ז' עי' פ"י ב').
המרגלים ששלח יהושע לתור את יריחו היו כלב ופינחס, שנאמר ותצפנו (יהושע ב' ד'). כי פינחס שהיה מלאך היה רואה ואינו נראה ולא היה צריך להתחבא. (במדבר רבה פט"ו א ).
דרשו: ויעל מלאך ה' מן הגלגל (שופטים ב. א') וכי מלאך היה, והלא פינחס היה? אלא בשעה שהייתה רוה"ק שורה עליו היה פניו בוערות כלפידים (ויק"ר פ"א).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מי אתה פנחס בן אלעזר? / יהודה איזנברג

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
כזבי בת צור