חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תלמוד - מונחים שכיחים

פירושם של המונחים השכיחים בתלמוד.

תוכן
מונחים למשנה
מונחים לברייתא
מונחים שונים

מונחים למשנה

מתניתין - משנתנו, א. שם כולל לקובץ המשניות שערך רבי.
ב. כינוי למשנה אחת מתוך המשניות של רבי.
תנן - שנינו, לרוב פתיחה למשנה, שדנים עליה בסוגיה, כדי להקשות ממנה או לסייע לה.

מונחים לברייתא

תניא - שנויה, לרוב פתיחה לברייתא המתחילה בשמו של תנא.
תנו רבנן - שונים חכמים, פתיחה לברייתא.
תנא (תנאה) - שנה, פתיחה לברייתא, ע"פ רוב קצרה, המבארת את המשנה.
תני - שונה, א. פתיחה לברייתא. ב. לומד הלכה.
תנינא - שנינו. פתיחה - לרוב - למשנה.
תניתוה - שניתם אותם, שניתם את הברייתא.
מתינתא - משנה, כינוי לברייתא.


מונחים שונים

אבעיא להו - ראה בעיא.
אגדה, אגדתה - החלק הלא הלכתי שבגמרא.
איתביה - פתיחה לקושיית אמורא על דברי חברו מן המקרא או מדברי תנא (במשנה או בברייתא).
איתמר - פתיחה להבאת מחלוקת אמוראים.
אמר מר - פתיחה לדברי אמורא; פתיחה לפסקה מהמשנה או מהברייתא שהובאה למעלה, והתלמוד מביא אותה קטעים קטעים.
בעיא - שאלה. "בעא" - פתיחה לבעיא שנשאלה ע"י אמורא.
"איבעי להו" - פתיחה לבעיה שהובאה שלא בשם אומרה.
ברייתא - כל מקור תנאי שאינו כלול במשנה. (תוספתא, מכילתא, ספרא וספרי וכו'). הפתיחה הרגילה לפני הבאת ברייתא: "תנו רבנן", "תני חדא", "תניא אידך".
גופא - פתיחה לעניין שהובא קודם דרך אגב ועכשיו הפך להיות מרכז הדיון.
הלכה - קביעת הלכה לאחר מחלוקת.
לימא כתנאי - פתיחה לברייתא שיש בה מחלוקת תנאים והמקשן רוצה לזהות דעות אמוראים החולקים בעניין עם דעותיהם.
לימא מסייע ליה - ראה סיוע.
מתקיף ליה - שאלה הגיונית על הלכה או סברא. (אם השאלה היא מכוח מקור אחר, יופיעו המונחים תנן, ורמינהו, והתניא, איני).
סוגיא - הלכה, וכל המשא ומתן שבגמרא עליה.
סיוע - חיזוק ההלכה לקיימה ולעשותה הלכה שהפסק כמוה. הפתיחה לסיוע: "לימא מסייע ליה".
פרכא - (=שברה), סתירת לימוד כל שהוא.
צריכא - כאשר המשנה מביאה שתי דוגמאות שלכאורה די באחת מהן, ומוכיחה הגמרא שיש צורך לכתוב את שתיהן, משתמשת הגמרא בביטוי "צריכא" - צריך את שתי הדוגמאות.
קושיה - שאלה ששואל יחיד "איתיביה" או רבים "מיתיביה" על הלכה ששמע בבית המדרש.
רב - תואר של אמורא שפעל בבבל.
רבי - תואר של תנא או אמורא שפעל בארץ ישראל.
רבן - תואר של נשיא
רמינהו - פתיחה למשנה או ברייתא הסותרת משנה או ברייתא שהובאה לפני כן.
שינוי (שני, שנינן) - תירוץ.
שמעתתא - שמועה. חלק ההלכה שבתוך המדרש; הלכה של אמורא.
תא שמע - בא ושמע. פתיחה לעניין שהובא לסיוע; לקושייה או לפתרון שאלה.
תוספתא - תוספת. הלכות שלא הוכנסו למשנה, ומצויות בתוספתא. פתיחה של ציטוט מן התוספתא: "תנא".
תיקו - ספק שלא הוכרעה בו הלכה.
תיובתא - תוב, תשובה. "תיובתא דפלוני תיובתא" - השאלה שנשאלה על פלוני נשארה, ודבריו נדחו.

מקור הערך: איזנברג דומוביץ, תורה מסיני, תשס"ב

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן