חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נאמנות

הסתמכות על דברי אדם, וקבלתם כדברים נאמנים, לעניין איסורים או ממונות.

מסתמכים על דברי אדם ומקבלים אותם כנאמנים ונכונים לפי נתונים שונים:
לעדות צריכים שני עדים נאמנים.
לאיסורים נאמן גם עד אחד (יבמות פ"נ:).
בענייני יחוס נאמן גם תינוק לומר כך אמר לי אבא, משפחה זו כשרה ומשפחה זו פסולה (כתובות כ"ח:).
אב נאמן להעיד על זרעו (ב"ב פ"ח ו'), והאומר 'זה בני' נאמן ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום (קדושין פ"ג ח', ב"ב קל"ד.).
יש חלוקי דעות אם אב נאמן לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה (עי' רשב"ם ב"ב קכ"ד:), אך אינו נאמן לומר שהילד אינו בנו, ולפסול אותו כממזר, ובפרט אינו יכול לומר זאת על בנו הגדול (יבמות מ"ד.).
אם אמר על מישהו 'בני', וחזר ואמר 'עבדי' - אינו נאמן. אמר 'עבדי', וחזר ואמר 'בני' - נאמן (ב"ב קכ"ז:).
האשה נאמנת על עוברה (קדושין פ"א ט.).
ולד שהיה מושלך בדרך, ובא אחד ואמר בני הוא, נאמן. וגם אמו נאמנת. אם יצא עליו שם אסופי אינם נאמנים, אבל בשנות רעב - נאמנים (קדושין ע"ג: ושם בירושלמי פ"ד ב', אהע"ז סי' ד' ל"ב).
שלושה נאמנים להעיד שאדם הוא בכור:
חיה [=מיילדת] - לאלתר,
אמו - כל שבעת ימי הלידה,
האב - לעולם (קדושין ע"ד.).
נאמנות בדיני ממונות
נאמן אדם לומר זה כתב ידי (כתובות כ':).
הלווה בפני עדים ואומר למלווה "אתה נאמן עלי בכל עת שתגיד שלא פרעתי את החוב" – מהימן המלווה אם אמר שהחוב לא נפרע. אבל אם פרעו בפני עדים אינו נאמן, שאנו אומרים: "הלווה האמין בו יותר מאשר בעצמו, אבל לא האמין בו יותר מאשר בשני עדים!" ואם אמר 'נאמן אתה עלי כשני עדים', ופרע בפני שלושה, אמרינן כשלשה לא האמינו (שבועות מ"ב.).מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן