חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נפל

ילד שנולד לפני זמנו ואינו בן קיימא.

כל ששהה שלושים יום באדם אינו נפל שנאמר: ופדויו מבן חדש תפדה (במדבר י"ח ירוש' יבמות פי"א),
בבהמה כל ששהה שמונה ימים אינו נפל, שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן (ויקרא כ"ב), ודוקא לעניין קורבן, אבל לעניין שחיטה לאכילה, אם ידוע שכלו לו חדשיו היינו ט' חדשים לגסה וה' לדקה, מותר מיד ביום שנולד, ואם אין ידוע שכלו לו חדשיו אסור משום ספק נפל עד תחילת ליל שמיני (ש"ע יו"ר סי' ט"ו).
לעניין טומאה ואבלות
וכבר הסכימו גדולי עולם שנכון לקבור הנפלים בבתי החיים כשנגמרה צורתן מפני טומאת כוהנים.
באבלות מקילים הרבה בנפל, ואפילו תינוק שנפל מן הגג תוך שלשים יום אין מתאבלין עליו (ריב"ש סי' צ"ה).

נפל לעניין יבום
מי שמת, והניח אשתו מעוברת, אם הפילה הרי זו תתייבם. אם ילדה ויצא הולד לאויר העולם אפילו מת בשעה שנולד, הרי אמו פטורה מחליצה ומן היבום. מדברי סופרים היא זקוקה ליבום עד שיודע בודאי שכלו לו חדשיו ונולד לתשעה חדשים גמורים.

ואם לא נודע לכמה חדשים נולד, אם חי שלשים יום, הוא בן קיימא, ופוטר נשי אביו מחליצה ומיבום. אם מת אפילו ביום השלשים, הרי זה ספק נפל ספק בן קיימא וצריכה חליצה מדברי סופרים אבל לא תתייבם.
וי"א דאפילו נולד מת ואפילו אם יש להסתפק שכלו לו חדשים חולצת ולא מתייבמת (אהע"ז סי' קנ"ו ד').
דיון מפורט בכל הנושאים הרשומים להלן בקשר לנפל [="פג", בלשון הרפואה היום]
אבלות וקבורה; חליצה; פדיון הבן; ירושת בכור; חלול שבת; נדה וטומאת לידה; פג ששהה באינקובטור ויצא, ממתי מונים לו ל' יום? טומאת אהל המת; האם נתן לתת שם לתינוק זכר לפני המילה?; האם יש המלצות לגבי קבורה ותקופת האבל לאחר פטירת תינוק?; נתוח לאחר המות בנפלים


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
פג
פגים