חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שהחינו

ברכה על הזמן שהגיע. מברכים אותה בקידוש לשלוש רגלים, תקיעת שופר, נטילת לולב, נר חנוכה, קריאת מגילה, פדיון הבן, על פרי חדש ובגד חדש.

שהחיינו – נוסח הברכה:
בא"י אמ"ה שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
העושה לולב או סוכה אומר: ברוך שהחיינו (פסחים ז': סוכה מ"ו.
במשנה אמרו: בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה (ברכות נ"ה).
רב שרירא גאון כתב דלא סמכינן עלה, דבעינן מידי דאתי מזמן לזמן (תוס' סוכה מ"ו. ד"ה העושה).
נוהגין לומר לחבירו שלובש בגד חדש "תבלה ותתחדש", אבל על מנעלים של עור אין אומרים, מפני שצריך להמית בעל חי כדי לייצר נעלים, וכתיב ורחמיו על כל מעשיו. (רמ"א אות סי' רכ"ג).
הרואה פרי המתחדש משנה לשנה בתחילת ראייתו מברך שהחיינו, ואמר רב יהודה אנא אקרא חדתא אמינא זמן [=על דלעת שהתחדשה השנה אני אומר שהחיינו] (ערובין מ':). בגמרא נאמר שברכה זו היא רשות הוא ולא חובה (רמב"ם ברכות פי"ב כסף משנה, ש"ע או"ח סי' רכ"ה).

אין מברכין שהחיינו על ירק חדש אלא רק על פירות האילן, מפני שהירק עומד על הקרקע כל ימות השנה ואין ניכר בין הגדל בשנה זו לבין הגדל אשתקד (של"ה, לבוש סי' רכ"ה ו).

עוד טעם: הירקות ומיני לפתן מצויים ואין לאדם שמחה בהם כ"כ (חיי אדם).
צריך ליזהר שלא יאכל פירות חדשים בין המצרים שהוא זמן אבלות ואין לברך שהחיינו אז.

הרואה את חברו לאחר שלושים יום אומר ברוך שהחיינו וכו' (ברכות י"ט: ), ולא נהגו כן.

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן