חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שוטה

אדם שאינו יכול לשפוט שיפוט הגיוני ואינו אחראי למעשיו. השוטה פטור ממצוות

ולאחרים ככל בן דעת, וצריכים העדיםסימני השוטה הם:
היוצא בלילה יחידי,
והלן בבית הקברות,
והמקרע את כסותה

והמאבד כל מה שנותנים לו.
אדם שהוא פעמים שוטה פעמים חלים [=שפוי] - הרי הוא כפקח לכל דבר בשעה שהוא חלים (ירוש' תרומות פ"א, בבלי חגיגה ג':).

שוטה אין מקחו מקח ואין ממכרו ממכר ואין מתנותיו קיימות לא במטלטלי ולא בקרקעות (ש"ע חו"מ סי' רל"ה ב).
מי שהוא עתים שוטה ועתים שפוי, כשהוא שפוי כל מעשיו קיימים, וזוכה לעצמו לחקור בדבר היטב שמא בסוף עת שטותו או בתחילת שטותו עשה מה שעשה (שם סעיף כ.א).
שוטה אינו זוכה ומזכה, אבל מזכין לו ע"י בן דעת במתנה (רמב"ם זכייה פ"ד חו"מ סי' רמ"ג).

אדם שנשא אשה ונשתטתה, אסור לו לגרשה.
א"ר יצחק: דבר תורה שוטה מתגרשה, מידי דהוה אפקחת בעל כורחה [=כמו שאפשר לגרש אשה פיקחת בעל כרחה], ומה טעם אמרו אינה מתגרשת? שלא ינהגו בה מנהג הפקר, ואפילו יודעת לשמור גיטה אם אינה יודעת לשמור עצמה אמרו רבנן לא ליפקא שלא ינהגו בה מנהג הפקר (יבמות קי"ג:).
מי שנשתטה בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו ובניו וכו' (כתובות מ"ח.).

חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה כי הם שחבלו פטורין ואחרים שחבלו בהם חייבים (ב"ק פ"ח ד), וחייבים בארבעה: נזק צער רפוי שבת ולא בבושת, כי שוטה אין לו בושת (גמרא שם).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
הצלת אדם הנחזה להיות חולה נפש חרף התנגדותו, מכאל ויגודה

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חרש שוטה וקטן