חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פרקי שירה

ברייתא של פסוקי שירה ותהילה להקב"ה.

התוכן:
על פרקי שירה
הטקסט המלא של פרקי שירה

פרקי שירה - ברייתא של פסוקי שירה ותהילה להקב"ה, הנאמרים בפי כל צבא השמים והארץ, הצמחים וכל אשר בהם רוח חיים חוץ מהאדם.
פרק שירה נחלק לששה חלקים:
א) שיר השמים והארץ וכל צבאם,
ב) שיר לירקות ועצים,
ג) שיר לשרצים,
ד) שיר לעופות,
ה) שיר לבהמות,
ו) שיר לחיות.
השירים מקבילים לששת ימי המעשה, חוץ משבת שבו אומרים שיר היחוד.
יש הנוהגים לומר כל פרק שירה בכל יום ואין חיוב לאמרו. (ראה סידור עבודת ישראל ע' 547).

ספר העיקרים מאמר שלישי פרק א
...אמרו רבותינו ז"ל כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואין הכוונה על ההגה והצפצוף בפה, אלא על מחשבת הלב, כמו אמרתי אני בלבי (קהלת ב' א'). והמחשבה היא, שיסתכל כי מכל אחד מן הנבראים הנראים לעין יש ליקח ראיה על איזו מידה טובה או מוסר השכל או דבר חכמת בינה.
כמו שאמרו שם שמים מה הם אומרים השמים מספרים כבוד אל וגו' (תהלים י"ט ב'), ...רוצה לומר כי מתנועת השמים יש לקחת ראיה על המצא מניע אותם בלתי מתנועע, והוא בתכלית היכולת והעצמה, שהוא מניע גופים נוראים כאלו, הוא האלוה יתברך, וזהו דבר חכמת בינה כמו שנתבאר במקומו.
וכן אמרו שם כלבים מה הם אומרים, בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו (תהלים צ"ה ו'), ורוצה לומר כי ממה שהכלב מכיר את קונו ואת המטיב לו והוא נכנע תמיד לפניו ומחזיק לו טובה בכל יכלתו מאשר בידו לעשות, יש לקחת מזה מוסר השכל להודות לאל על כל הטובה שהוא מטיב לנו וזן ומפרנס אותנו, ולהשתחות לפניו ולעבוד עבודתו מאשר תשיג ידנו כעל כל אשר הוא גומל לחייבים טובות, ושלא נהיה כפויי טובה.
וכן אמרו נמלה מה היא אומרת, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו (תהלים קל"ו כ"ה), ורוצה לומר כי כשיסתכל האדם בנמלה שהיא בריה קטנה ותכין בקיץ לחמה ואגרה בקציר מאכלה, ילמד מדת החריצות ויבין כי ה' נותן לחם לכל בשר ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא, בשנתן בהם טבע לבקש טרפם בעת הראוי ומדבר הראוי, ולכן האדם אחר שנתן בו מדע והשכל, צריך שישתדל בהשגתו ולא יתרשל בזה, כי ברכת השם היא תעשיר למכינים עצמם לקבל אותה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, למען יברכך ה' אלהיך, יכול יושב ובטל, תלמוד לומר בכל מעשה ידך אשר תעשה (דברים י"ד כ"ט).
וכדי שלא יאמר אדם אחר שהדבר תלוי בהשתדלותי אגנוב או אגזול או אעשוק כאשר תשיג ידי, אמרו למדנו גזל מנמלה, כי לעולם לא תגנוב ולא תגזול ולא תקח דבר ממה שזכתה בו חברתה, על דרך שנסו המנסים פעמים הרבה לקחת גרגיר חטה מאחת מהם ולהניחו בפני האחרות, ובעברם עליו יריחו אותו שהוא מאחרת ממינם ויניחוהו, כי לא יקחו דבר שאינו ראוי, ועל זה אמר שלמה לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם אשר אין לה קצין שוטר ומושל (משלי ו' ו'), רוצה לומר שאין לה קצין שוטר ומושל שיכריחנה על הגזל, ואף על פי כן תזהר ממנו ותשתדל להכין בקיץ לחמה מזולת גזל.
וכן מה שאמרו יונה מה היא אומרת, יונתי בחגוי הסלע וגו' (שיר השירים ב' י"ד), רוצה לומר כי לכך נמשלו ישראל ליונה כדי ללמוד מדרכיה, כמו שאמרו במדרש חזית, מה יונה זו צנועה אף ישראל צנועין, מה יונה זו משעה שמכרת בן זוגה אינה ממירתו באחר אף ישראל משעה שהכירוהו להקדוש ברוך הוא לא המירוהו באחר, וזה כענין מה שאמרו למדנו עריות מיונה, ושם במדרש חזית דמיונים הרבה שמדמים את ישראל ליונה
וכן מה שאמרו שם בפרק שירה, תפוח מה הוא אומר, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי (שיר השירים ב' ג'), על זה הדרך יתפרש, כי לכך נמשל הקדוש ברוך הוא בתפוח כמו שאמרו במדרש חזית, לומר לך אף על פי שאילן התפוח אין אדם נהנה בצלו לפי שאין לו צל גדול כשאר אילנות, מכל מקום לתקות טובת הפרי וריחו ומתיקותו וערבותו אל החיך ישתוקק האדם לישב בצל המועט ההוא, כך אף על פי שיסורין באין על האדם העובד את השם ואינו מצליח בעולם הזה בהיותו יושב בסתר עליון ובצל שדי יתלונן, ראוי לו שלא יעזוב תומו בהיותו מקוה השכר העתיד לבא ומתיקותו וערבותו למכירים בו, וכן אמר במדרש חזית, מה התפוח הזה הכל בורחין ממנו בשעת השרב לפי שאין לו צל, כך ברחו אומות העולם משבת בצל הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה, יכול אף ישראל כן תלמוד לומר בצלו חמדתי וישבתי.
ועל הדרך הזה יתפרש כל הפרק ההוא.
והורו בו כי מכל הנמצאים המוחשים אחד לאחד, יש לו לאדם לקחת ראיה על מה שראוי לו לעשות ולהתנהג בו, כי שכלו הוא כללי, וראוי שיתקבצו בו כל הענינים הפרטיים ההם. ולזה יראה שהוא יותר נכבד היצירה ויותר שלם מכל הבעלי חיים, להתקבץ בו כל הדברים הפרטיים, מה שלא נמצא כן בשום מין ממיני הבעלי חיים, ולהיותו מושל על כולם בחכמתו וכובש אותם תחתיו, כמאמר הכתוב 'תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו' (תהלים ח' ז').

הטקסט המלא של פרקי שירה
סידור עבודת ישראל רדלהיים תרכ"ח עמוד 547

שמים מה הם אומרים?
השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע.
ארץ מה היא אומרת?
לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה; מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק
ואומר רזי לי רזי לי אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו.
יום מה הוא אומר?
יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת.
לילה מה הוא אומר?
להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות.
שמש מה הוא אומר?
שמש ירח עמד זבולה לאור חציך יהלכו לנוגה ברק חניתך;
קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח.
ירח מה הוא אומר?
עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו.
כוכבים מה הם אומרים?
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד;
אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם הארץ וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם וצבא השמים לך משתחוים.
ענני כבוד מה הם אומרים?
אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו.
עננים מה הם אומרים?
לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאוצרותיו.
עבים מה הם אומרים?
ישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים עבי שחקים.
ברקים מה הם אומרים?
האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ.
רוח מה הוא אומר?
עושה ארץ בכוחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים;
אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ.
טל מה הוא אומר?
אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון.
גשמים מה הם אומרים?
גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה.
מים מה הם אומרים?
לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשיאים מקצה ארץ.
מעינות מה הם אומרים?
ושרים כחוללים כל מעיני בך.
נהרות מה הם אומרים?
נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו.
ימים מה הם אומרים?
מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה'.
לויתן מה הוא אומר?
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.
תנינים מה הם אומרים?
הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות.
דגים מה הם אומרים?
קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים.
גן עדן מה הוא אומר?
עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו.
גיהנם מה הוא אומר?
כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב.
מדבר מה הוא אומר?
ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת.
שדות מה הם אומרים?
ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה.


שיר לירקות ועצים
ירקות שבשדה מה הם אומרים?
תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמוגגנה צמחה תברך.
שבולת חטים מה היא אומרת?
שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'.
שבולת שעורים מה היא אומרת?
תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו.
שבולת שאר דגן מה היא אומרת?
לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו.
עצי השדה מה הם אומרים?
אז ירננו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט את הארץ.
גפן מה הוא אומר?
כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל.
תאנה מה היא אומרת?
נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדניו יכובד.
רימון מה הוא אומר?
כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך.
תמר מה הוא אומר?
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה.
תפוח מה הוא אומר?
כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי.


שיר לשרצים
שרצים מה הם אומרים?
יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו.
אילים שבשרצים מה הם אומרים?
ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם.
צפרדע מה היא אומרת?
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
נחש מה הוא אומר?
סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים.
עקרב מה הוא אומר?
טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו.
חולדה מה היא אומרת?
כל הנשמה תהלל יה הללויה.
חתול מה הוא אומר?
אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאום ה'.
עכבר מה הוא אומר?
ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי.
חומט מה הוא אומר?
כמו שבלול תמס יהלוך נפל אשת בל חזו שמש.
זבוב מה הוא אומר?
בשעה שאין ישראל עוסקים בתורה קול אומר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם;
בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו.
שממית מה היא אומרת?
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה.
נמלה מה היא אומרת?
נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו.
חסיל מה הוא אומר?
ה' אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן.
צפורת כרמים מה היא אומרת?
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי.


שיר לעופות
תרנגול מה הוא אומר?
בשעה שבא הקב"ה אצל הצדיקים בגן עדן, זולפים כל אילני גן עדן בשמים ומרננים ומשבחים,
ואז גם הוא מתעורר ומשבח.
ואומר בקול ראשון: שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד ה' עזוז וגבור ה' גבור מלחמה.
בקול שני אומר: שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה.
בקול שלישי אומר: עמדו צדיקים ועסקו בתורה שיהיה שכרכם כפול לעולם הבא.
בקול רביעי אומר: לישועתך קויתי ה'.
בקול חמישי אומר: עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך.
בקול ששי אומר: אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם.
בקול שביעי אומר: עת לעשות לה' הפרו תורתך.
תרנגולת מה היא אומרת?
נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו.
יונה מה היא אומרת?
יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה, הראיני את מראיך השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראיך נאוה. ואומרת: כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה לי ערבני.
אווז הבית מה הוא אומר?
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו.
אווז הבר מה הוא אומר?
כשרואה ישראל עוסקים בתורה אומר: קול קורא במדבר פנו דרך ה' ישרו בערבה מסלה לאלהינו. ועל מציאות מזונותיו אומר? ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו.
נשר מה הוא אומר?
ואתה ה' אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקוד כל הגוים אל תחון כל בוגדי און סלה.
חסידה מה היא אומרת?
דברו על לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה.
רחמה מה היא אומרת?
אשרקה להם ואקבצם כי פדיתים ורבו כמו רבו.
עורב מה הוא אומר?
מי יכין לעורב צידו כי ילדיו אל אל ישועו יתעו לבלי אוכל; נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו.
זרזיר מה הוא אומר?
ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'.
עגור מה הוא אומר?
הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו.
סנונית מה היא אומרת?
למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלהי לעולם אודך.
צפור מה היא אומרת?
גם צפור מצאה בית ודרור קן לה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך ה' צבאות מלכי ואלהי.
ציה מה היא אומרת?
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.
צפי מה הוא אומר?
בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים.
טסית מה היא אומרת?
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ.
פרגיות מן הן אומרות?
יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך.


שיר לבהמות וחיות
בהמה דקה טהורה מה היא אומרת?
מי כמוכה באלים ה' מי כמוכה נאדר בקדש נורא תהלות עושה פלא.
בהמה גסה טהורה מה היא אומרת?
הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב.
בהמה דקה טמאה מה היא אומרת?
היטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם.
בהמה גסה טמאה מה היא אומרת?
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.
שור מה הוא אומר?
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר: אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים.
צבי מה הוא אומר?
ואני אשיר עוזך וארנן לבקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי.
סוס מה הוא אומר?
הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל ה' אלהינו עד שיחננו.
חמור מה הוא אומר?
לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש.
פרד מה הוא אומר?
יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך.
גמל מה הוא אומר?
ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו; הידד כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ.
חיות שבשדה מה הם אומרים?
טוב אתה ומטיב למדני חוקיך.
פיל מה הוא אומר?
מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך.
אריה מה הוא אומר?
ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על אויביו יתגבר.
דוב מה הוא אומר?
ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירונו יושבי סלע מראש הרים יצוחו.
זאב מה הוא אומר?
על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו.
שועל מה הוא אומר?
הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט ברעהו יעבוד חנם ופועלו לא יתן לו.
זרזיר מה הוא אומר?
רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה.
כלבים מה הם אומרים?
בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו.

ביאור המבי"ט – רבי משה מטראני לפרקי שירה [בנספח לספרו בית אלוהים]

מקור הערך: יהודה איזנברג


הערות לערך:
שם המעיר: ירדן
הערה: אשריכם ישראל! תודה רבה על הערך ובמיוחד על הקישור לפירושו של המבי"ט. וחשוב וזכות לומר פרקי שירה מתוך הבנה והתעמקות. ה' ימסור לכם כוח ונחת להרבות בהפצת התורה והאור אצל עמ"י ותזכו לעמוד בקדמת העזרה בביהמ"ק בקרוב בעז"ה.


שם המעיר: מאיר מזוז
הערה: מסכת ברכות ,נ"ג עמוד א ישראל נמשלו ליונה


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן