חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבדה ומציאה

מצווה להשיב אבדה לבעליה

מצוות עשה להשיב אבדה לבעליה, שנאמר "השב תשיבם לאחיך" (דברים כ"ב א). ומצוות לא תעשה (סי' תקל"ט) שלא להתעלם מאבדה, לעזבה ולהניחה, שנאמר "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם" (שם).

ומלשון הפסוק "עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו" דרשו חז"ל שצריך המוצא להכריז שמצא אבדה, כדי שיוכל המאבד למצוא אותה ולקבלה על פי סימנים מובהקים. ואם הוא תלמיד חכם וידוע כאיש מהימן מחזירים לו אבדה בטביעת עין (עי' ב"מ כ"ג:). המוצא מציאה מחויב להחזיר אותה בחינם, אבל רשאי לקבל שכר ביטול זמן ושכר שכר השמירה שהוציא עליה (ב"מ ל' ע"ב).

מציאת בת קטנה, או בן ובת גדולים הסמוכים על שלחן אביהם - של האב. מציאת פועל לעצמו אע"פ שהוא שכיר יום (ב"מ י"ב ע"א).

מראי מקומות
פרטי הדינים עי' רמב"ם ספר י"א הלכות גזלה ואבדה פי"א עד גמירא; ש"ע אה"ע חו"מ אבדה ומציאה סי' רנ"ט-רע"א; אבדה בשטר חוב חו"מ סי' מ"א, סי' רל"מ; מציאת האשה ש"ע אהע"ז סי' פ"ד.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
השבת אבדה