חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שנים מקרא ואחד תרגום

קריאת הפרשה בכל שבוע, כל פסוק שתי פעמים ופעם אחת תרגום אונקלוס.

שנים מקרא ואחד תרגום - קריאת הפרשה בכל שבוע, כל פסוק שתי פעמים ופעם אחת תרגום אונקלס.
מקור המנהג בגמרא: אמר ר' יוחנן: כל המשלים פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום מאריכין לו ימיו ושנותיו (ברכות ח', ).
יש מפרשים שדוקא ביום השבת משלים, ויש מפרשים שזמנו כל ימי השבוע עד מנחה בשבת. כיוון שהפרשה נקבעה לאותה שבת.

כתב הראב"ן (סי' פ.ח):
נ"ל דביחיד הדר בכרך מיירי, שאין עשרה לקרות בתורה, שצריך לכוין השעה שקורין בציבור הפרשה בבית הכנסת, ויקרא גם הוא ביחיד שנים מקרא כנגד שנים הקורים בבית הכנסת (המקריא והקורא), ואחד תרגום כנגד המתרגם בבית הכנסת. שכך היה מנהגם. ולא כמו שפירשו אחרים. ואע"פ שאנו קורין בציבור, אנו נוהגין לזמר ביחידות שנים מקרא ואחד תרגום מקודם, דזימנין דלא מצי מכוין דעתיה [=שפעמים אינו יכול לכוון דעתו] בבית הכנסת לכל הפרשה, ויצא בקריאה שקרא כבר.
בדיעבד יוצא במה ששומע מבעל הקריאה בצבור (מג"א סי' רפ"ה ס"ק ח).
היו נוהגין להשכים בשבת בבקר, ולסדר כל סדר השבוע איש בביתו שנים מקרא ואחד תרגום (כלבו סי' ל"ז, רוקח סי' נ"נ). ולא קראו בלילה, שאין לקרות תרגום בלילה (ספר לדוד אמת להרב חיד"א סי' ח).
יש שקורין שנים מקרא ואחד תרגום בערב שבת לפני מנחה (עי' שבלי הלקט סי' ע"ה).

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קריאת התורה - הסבר המושג
שנים מקרא ואחד תרגום - הרחבות