חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שקר

אמירת דבר שאינו אמת, שאין ולבו שווים.


שקר - אמירת דבר שהוא הפך האמת, שאין ולבו שווים. המחליף בדיבורו בענייני מסחר אין רוח חכמים נוחה הימנו. ואף שאין אדם קונה בדיבור, כי צריך קניין כדי להפוך את העיסקה לסופית, בכל זאת אין אדם רשאי לחזור מדיבורו.
מי שלא קיים דבורו, בית הדין מקללים אותו ואומרים לו:
מי שפרע מאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה ואנשי סדום ועמורה ומצרים בים, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו (ב"מ מ"ח.).
חז"ל חששו גם מדבר שנראה כשקר (ב"ב פ"ב.).
א"ר זירא, לא יאמר אדם לתינוק אתן לך דבר, ולא ייתן לו, משום שהוא מלמדו לשקר, שנאמר למדו לשונם דבר שקר (ירמיה מ', סוכה מ"ו: ).

מפני דרכי שלום
יש מקרים בהם ראוי לשקר. דתנא רבי ר' ישמעאל, גדול השלום שאף הקב"ה שינה בו, דמעיקרא כתיב ואדוני זקן (בראשית י.ח), ולבסוף כתיב ואני זקנתי (יבמות ס"ה: ).

מה שאמרו שמותר לשנות מפני השלום, זהו בשכבר עבר הדבר. אבל אם יבוא נוכרי או יהודי ויאמר לאדם הלוה לי מעות, ואינו רוצה להלוות לו כי ירא פן לא יפרענו, אינו יכול לומר לו 'אין לי' (ספר חסידים סי' מ"ו).

לדברי בית הלל משבחים את הכלה שהיא נאה וחסודה.
אמרו להן בית שמאי הרי שהייתה חיגרת או סומא אומרים לה כלה נאה וחסודה, והתורה אמרה מדבר שקר תרחק?!
א"ל בית הלל לבית שמאי: לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר ישבחנו בעיניו (כתובות י"ז.).
ולכן מותר לומר דברי שבח לפני הכלה אף שאינם אמיתיים.

שלושה דברים התירו לת"ח להסתיר בהם את האמת. דא"ר יהודה אמר שמואל בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשני במלייהו, במסכת ובפוריא ובאושפיזא... (ב"מ כ"ד.)

פירש רש"י: במסכת, אם שואלים אותו יש בידך מסכת פלוני סדורה בגירסא או לאו, אע"ג שסדורה וידועה לו, יאמר 'לאו', ומדת ענווה היא; בפוריא, אם שואלים אותו בדברים שבצנעא; באושפיזא, השואל על המארח שלו (שאוכל אצלו בחנם) אם קבלו בסבר פנים יפות, ואומר "לאו", מדה טובה היא, כדי שלא יקפצו בו בני אדם שאינן מהוגנין לבוא תמיד אליו ויכלו מעותיו.

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן