חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תערובות

איסור שנתערב בדבר מותר. לדוגמה: בשר בחלב, או כשר וטרף.

התוכן:
עקרונות
ביטול ברוב ובשישים
ביטול במאה ובמאתיים
דברים שאינם בטלים

עקרונות
מדין תורה איסור שנפל לתוך היתר ונתערב בו עד שאינו ניכר, ואי אפשר להפריד את האיסור מן ההיתר - בטל האיסור המועט ברוב היתר, והפך גם הוא להיתר, שאנו רואים את האיסור וההיתר המעורבים כדבר אחד, והתורה אמרה "אחרי רבים להטות"; כלומר: תקבע את דין כולו אחרי רובו ואם אפשר להפריד בין ההיתר לאיסור, אין האיסור בטל.

נתן האיסור טעם בהיתר, גם אם הוציא את האיסור, כל עוד טעמו ניכר בדבר המותר, נאסר גם המותר מדין תורה. "טעם כעיקר - דאורייתא", ושיערו חכמים שרוב המאכלים אינם נותנים טעם בכמות העולה עליהם פי שישים, ולכן קבעו מידה אחידה לעניין ביטול דבר האסור, שההיתר יהיה פי 60 מהאיסור.

כל זה לעניין איסור. אבל לעניין עונש - אינו לוקה ואינו חייב כרת ולא קרבן עד שיאכל את ממשו של האיסור.

בסוגי התערובות של איסור והיתר אנחנו מבחינים הבחנות אלה:
מין במינו: שני דברים דומים, שהאחד אסור והאחד מותר. לדוגמה: בשר טרף שנתערב בבשר כשר, במקרה כזה אין מעבר טעם, שהרי הטעם של שניהם שווה.

מין באינו מינו: שני מינים שונים שנתערבו, ויתכן שהאסור ייתן טעם במותר.
כאן אנו מבדילים בין –
יבש ביבש
לבין
יבש בלח או לח בלח.
יבש אינו גורם למעבר טעם לדבר יבש, אבל אם אחד משני המתערבים לח, או אם שניהם לחים, יש מעבר טעם.

ביטול ברוב ובשישים
נתערבו איסור והיתר מין במינו, כיוון שאין כאן מעבר טעם, מדין תורה בטל האיסור ברוב היתר הנמצא אתו.

נתערבו מין באינו מינו, היה אחד המינים לח, או שניהם לחים, יש מעבר טעם, ולכן צריך מדין תורה 60 כדי לבטל את האיסור. היו שניהם יבשים, אין כאן מעבר טעם, האיסור בטל ברוב מדין תורה. בישלו את התערובת, יש מעבר טעם, חזר האיסור וניעור, ויש צורך שיהיה בהיתר כמות פי 60 מהאיסור כדי לבטלו. תערובת זו דינה מיוחד: כל עוד לא בישלוה, בטל האיסור ברוב. בישלוה, חזר האיסור וניעור, וצריך 60 לבטלם כדי שלא יטעו ויבשלו ויאסרו את התערובת, אסרו חכמים גם תערובת של יבש ביבש, מין בשאינו מינו, בשישים, כדי שלא יחשבו שהיא מותרת לחלוטין, ויבשלוה, ותאסר.

נמצא לפי דין תורה: כל איסור שנתערב יבש ביבש, בטל ברוב, וכל איסור שנתערב מין במינו, בטל ברוב, כיוון שבשני אלה אין האיסור נותן טעם בהיתר. נתערב איסור בהיתר, מין בשאינו מינו, לוש - יש מעבר טעם, וצריך בהיתר פי 60 מן האיסור כדי לבטלו.

מדרבנן גזרו שתי גזרות:
א. מין בשאינו מינו ויבש ביבש צריכים אף הם ביטול ב-60, שהרי אם יבשלו את התערובת יהיה צורך בביטול ב-60מדין תורה.
ב. מין במינו שנתערב לח בלח או לח ביבש - גם הוא צריך בטול ב- 60, גזרה שלא יבואו להחליפו בתערובת של מין בשאינו מינו, ושם צריך ביטול ב-60 מדין תורה.
נמצא עכשיו שכל איסור בטל ב-60, ורק מין-במינו שהוא יבש-ביבש בטל ברוב.

ביטול במאה ובמאתיים
עוד הוסיפו חכמים ואסרו תערובת של תרומה שנתערבה בחולין מין במינה עד מאה, שאם יש פחות ממאה חולין בתערובת כנגד התרומה, הכול אסור כתרומה.
ובערלה ובכלאי הכרם הוסיפו ואסרו מין במינו עד מאתיים.
אבל מין בשאינו מינו, גם בתרומה ובערלה ובכלאי הכרם אינו אוסר אלא עד שישים.
תבלין ודבר הנותן טעם גם בפחות מ- 1/60, אינו מתבטל כל זמן שטעמו ניכר.

דברים שאינם בטלים
איסור שאפשר שיחזור להיות היתר, כגון שנדר שלא יאכל כיכר, ונתערב הכיכר בככרות של היתר, כיוון שאפשר שיתירו לו את הנדר וייהפך הכול להיתר, אינו בטל, ואסורים כל הכיכרות.
וכן ביצה שנולדה ביום טוב, שאסור לאוכלה בו ביום, ונתערבה באחרות, אסורות כולן, שהרי אפשר לחכות עד מחר ויהיה מותר לאכול את הכול.
וכן הדין בהקדש שנתערב בחולין, שאפשר לפדות את ההקדש.
וכן הדין בטבל שנתערב במעושר, שאפשר לעשר על התערובת, וכל כיוצא בזה.
בכל המקרים האלה אין התערובת בטלה כלל אם נתערב מין במינו. אבל אם נתערב מין בשאינו מינו, בטל בשישים.
יין שנתנסך לעבודה זרה ונתערב ביין אחר, אינו בטל לעולם, בגלל חומר איסורו. אם נתערב בשאינו מינו, בטל בשישים.
חמץ בפסח, בגלל חומר איסורו ורוב הרגלו בכל השנה, גזרו בו חכמים שלא יתבטל בין במינו ובין בשאינו מינו.
אבל סתם יינם של גויים, שאינו אסור מן התורה אלא משום גזרת חכמים, וכן חמץ בערב פסח מזמן איסורו עד הלילה, דינם כשאר איסורים, והם בטלים יבש ולח, במינו ובשאינו מינו, הכול כדין שאר איסורים.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
כשרות הבית, הרב ש' מן ההר, סעיפים 26-34

מקור הערך: הרב ש' מן ההר

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
בשר בחלב
מאכלות אסורות
איסור
מין במינו