חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תקיעת כף

ערבות ותוקף לקיים התחייבות.

תקיעת כף הוא אחד מדרכי הקניין בין הסוחרים, ולדעת ר"ת חמורה תקיעת כף משבועה ואין לה התרה.

תקיעת כף - ערבות ותוקף לקיים דבר, על דרך שנאמר אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך (משלי ו' א). תקיעת כף היא אחת מדרכי הקניין בין הסוחרים.
א"ר פפי משמי דרבא: האי סיטמותא קניא (ב"מ ע"ד. עי' רש"י). פירש רבנו חננאל: כדרך שנהגו הסוחרים בגמר, שתוקע כפו לכף חברו, ובזה נגמר המקח (פסקי הרא"ש שם).

לדעת ר"ת חמורה תקיעת כף משבועה, ואין מועילה בה התרה מפני שהיא ככריתת ברית בין הבתרים.י"א שתקיעת כף אינה כשבועה, והחובה לקיימה היא בגלל הפסוק 'שארית ישראל לא יעשה עולה' (ב"י בשם הרשב"א טור יו"ד סי' רל"ט).
להלכה פוסקים שתקיעת כף היא כשבועה, ומועילה בה התרה (יו"ד שם). ללא התרה כופים אותו לקיים (חו"מ סי' קכ"ט ה'), או שהוא מתקלל בקללת 'מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו' (שם סי' ר"א).

הנותן תקיעת כף שלא לשחק בקוביה, מתירים לו את שבועתו זו, כי יצר ההימורים גדול מאוד לרגילים בו, ומוטב שיעשה בהיתר מאשר באיסור (שלטי הגבורים על מרדכי שבועות פ"ג בשם הרי"ף).


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
שבועה