חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

תשובה

חרטה על החטא, שיבת האדם מדרך הרעה ותיקון מעשיו.

מהות התשובה היא: א) הוידוי, ב) החרטה, ג) עזיבת החטא. התשובה הוא אחת ממצוות עשה האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. העושה תשובה חייב להתודות, אע"פ שהתשובה מכפרת על הכל ויו"כ מכפר, יש עבירות שהן מתכפרין לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרין אלא לאחר זמן.

תשובה - חרטה על החטא, שוב אדם מדרך הרעה ותיקון מעשיו: 'ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו' (דברים ל' ב').
מהות התשובה היא:
א) הודוי,
ב) החרטה,
ג) עזיבת החטא
(של"ה עמודי התשובה דף רכ"מ ע"ב).

דרכי התשובה
רמב"ם הלכות תשובה פרק א
הלכה א. כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה.
כיצד מתודין? אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה.
זהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח.
וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברים, שנאמר והתודה אשר חטא עליה.
וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו.
וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר'מכל חטאות האדם'.

הלכה ג. בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו, ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים שנאמר 'כי ביום הזה יכפר עליכם'.

הלכה ד. אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל, ועצמו של יום הכפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן.
כיצד?
עבר אדם על מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה, אינו זז משם עד שמוחלין לו, ובאלו נאמר 'שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם' וגו'.
עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתת בית דין ועשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכפורים מכפר, ובאלו נאמר 'כי ביום הזה יכפר עליכם'.
עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין, ויסורין הבאין עליו גומרין לו הכפרה. ולעולם אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו עליו יסורין. ובאלו נאמר 'ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם'.
במה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר.
אבל המחלל את השם, אע"פ שעשה תשובה, והגיע יום הכפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו יסורין - אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא: תשובה יום הכפורים ויסורין שלשתן תולין, ומיתה מכפרת. שנאמר 'ונגלה באזני ה' צבאות וגו' אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון'.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
רבנו בחיי, חובות הלבבות, שער התשובה
רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים מאמר רביעי, פרקים כה-כח – על התשובה
ארחות צדיקים, שער התשובה
ביאור להלכות תשובה לרמב"ם, יצחק איזק ואלקס קליין
וידוי, תשובה ומחיקת החטא, חיים מאיר
תשובה – הבטים משפטיים, נחום רקובר
יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן