חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עבד כנעני

עבד כנעני הוא נכרי שנקנה בכסף או שנתפס במלחמה.

הוא משתחרר באחת משלוש דרכים: פדיונו בכסף, אם אדונו נותן לו שטר שחרור, או אם אדונו הכה אותו והשחית אחד מראשי אבריו.

התוכן:
איך העבד יוצא לחרות
אסור למסור עבד הבורח
מצוות עבדים כנענים

עבד כנעני נאמר:
ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ואמה, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו (ויקרא כ"ה מ"ד ו'),
איך העבד יוצא לחרות
עבד כנעני יוצא לחרות בשלשה דברים:
בכסף
או בשטר
או בראשי אברים.
בכסף-
אם איש אחד נותן כסף לאדונו להוציאו לחרות. כאשר קבל הבעלים את התמורה לעבד - יצא לחרות.
שטר - אם כתב לו הבעלים שטר שחרור.
בראשי אברים - כמו שנאמר: וכי יכה איש את עין עבדו או עין אמתו ושחתה וגו' או שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו (שמות כ"א כ"ג), וכופים אותו לתת לו גט שחרור (קדושין כ"ד:).

אם האדון מכה את העבד ומשחית אחד מאבריו, יוצא העבד לחפשי. אם האדון מכה את עבדו והעבד מת – חייב האדון מיתה: וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם (יומת האדון בסייף, (שמות כ"א כ"א; סנהדרין ע"א).

אסור למסור עבד הבורח
המוכר עבדו לאדם הנמצא בחוצה לארץ, יצא העבד לחרות, וכופים את הקונה לכתוב לו שטר שחרור.
אסור להסגיר עבד שברח לא"י מחו"ל, שנאמר:
לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו, עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו (דברים כ"ג ט"ז-י"ז),
והטעם: כי חו"ל הוא מקום שעובדים עבודה זרה (עי' פי' רמב"ן על התורה שם). ואפילו ברח מאדוניו ישראל הדין כן, כיון שנכנס לארץ ישראל, העומדים בה ראוים להיות עבדי ה' ולא עבדי בני אדם, לכך לא נשיבהו אל אדוניו אלא נשתחרר אותו.

מצוות עבדים כנענים
המעמד של עבד כנעני הוא מעמד של גר למחצה. הוא מקבל מעמד של עבד, ועליו לקבל על עצמו מצוות. הוא חייב בכל המצוות, פרט למצוות עשה שהזמן גרמן, כמו אשה. כמו כן הוא עובר מילה. המייחד את מעמדו של העבד הוא שאי אפשר להכריח אותו לקבל מצוות, ולכן אם הוא מסרב למול או לקבל עליו מצוות, מנסים לשכנעו שנה אחת, ואם הוא עומד בסרובו, חובה על בעליו למכרו לגוי.
מידת חסידות ודרכי החכמה שיהיה אדם רחמן ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו, ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומשקה, ולא יבזהו ולא ירבה עליו צעקות וכעס אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו (ש"ע יו"ד סי' רס"ז י"ז).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עבדות
עבד עברי
בתי ערי חומה