חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עדים

אנשים הנותנים תוקף לראיה ולהוכחה של עובדה.

אנשים המדווחים על מעשה ובכך נותנים תוקף משפטי לתוצאה הנובעת ממעשה זה.
בתורה נאמר:
לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא. על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר (דברים י"ט ט"ו).
עדות מתקבלת היא עדות של שני עדים. שני עדים הם המספר של אנשים שדבריהם מתקבלים, ואין הבדל בין עדות של שניים או של שלושה, ותוקף עדותם שווה.
עד אחד אינו נאמן לחייב אדם על עוון או חטאת, אבל יש לעד אחד סמכות לחייב אדם שבועה (כתובות פ"ז:) במקרה והוא כופר שקיבל הלוואה או פיקדון לשמירה.

עד אחד באשה
עד אחד נאמן להעיד על אדם שמת כדי להתיר אשתו להנשא לאחר, או להתייבם על פיו.
עד אחד נאמן להתיר יבמה (אהע"ז סי' קנ"ח נ'), והרא"ש כתב דאינו נאמן ביבמה.

עד אחד שבא ואמר ראיתיו שמת במלחמה או במפולת, אם אמר קברתיו תנשא על פיו, ואם לא אמר קברתיו לא תנשא ואם נשאת לא תצא. חוסר הנאמנות לעד המעיד על מוות במלחמה נובע מן העובדה שיתכן שעדות על מוות במלחמה אינה מדוייקת, כי העד חושש להתקרב למקום המערכה ולא ראה במדויק. כתבו הגאונים, ש'מלחמה' בתלמוד היא מלחמה שעורכים בשדה מחנה מול מחנה, וזורקים חצים ואבני בלסטראות, ומתיירא העד להתבונן בדיוק שלא יהרג בעצמו (צמח צדק סי' ע"ת).

עד אחד אומר הרגתי את פלוני או הרגנוהו, לא ישא את אשתו משום לזות שפתים, אבל אחר ישאנה, ולא אמרינן שהאומר 'הרגתי' הוא רשע ופסול להעיד, דפלגינן דבוריה: מניחים שהיה עם הרוצחים, אבל לא רצח, שאין אדם משים עצמו רשע.

עד אחד העיד לאשה שמת בעלה לא יישאנה מפני החשד, ואם עבר ונשאה יש מחלוקת אם תצא או לא תצא (מהרח"ש בקונטרס דף ב').

עד אחד באיסורים
עד אחד אינו נאמן לאסור דבר אם בעל הדבר מכחיש אותו, כגון שאומר נטמאו טהרותיך, והוא מכחישו הן טהורים, ואם שותק נאמן. אבל אם אמר 'אשתך זנתה' ושותק, אביי אמר נאמן; רבא אמר אינו נאמן, דהוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים (קדושין ס"ו). ואם הוא דבר שיוכל להתברר חוששים לדברי העד (יו"ד סי' קכ"ז ג').

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
עדות