חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בניין אב

עניינים שיש ביניהם דמיון בתכונות או בדינים, ופרט אחד מהם מפורש במקום אחד בלבד - מלמד הפרט על כל הפסוקים הדומים לו.

למידה "בנין אב" שני סוגים:
בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים

בניין אב מכתוב אחד

"לא יקום עד אחד באיש" (דברים יט:טו) - ממשמע שנאמר "עד" איני יודע שהוא אחד? ומה תלמוד לומר "אחד"? - זה בנה אב: כל מקום שנאמר "עד", הרי כאן שניים, עד שיפרט לך הכתוב "אחד" (סוטה ב:).

בפסח נאמר "אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" (שמות יב:טז) ומפסח אנו למדים בבניין אב לכל המועדים, שמותר לעשות בהם מלאכת אוכל נפש.

מבנה דרשת "בניין אב מכתוב אחד"
הדרשות של "בניין אב" משתמשות בדרך כלל במונחים אלה:
זה בנה אב - ראה בדוגמא למעלה.
מה מצינו - בעניין מסוים דין פלוני, אף בעניין אחר הדומה לו יהיה אותו דין.
מה בעניין מסוים יש דין פלוני, אף כל דבר שדומה לאותו עניין, יהיה אותו דין.

סתירת בניין אב של כתוב אחד
בניין אב ניתן לסתור אם מוצאים דין נוסף הנמצא רק במלמד - באב. הטענה היא, שלא ניתן ללמוד מהאב, כי יש דינים המצויים רק בו. דבר חריג אינו יכול ללמד לאחרים.

בנייין אב משני כתובים
בבניין אב משני כתובים אנו מוצאים תכונה המשותפת לשני דינים, ולומדים על פי תכונות אלה דין כללי, שיחול על כל בעלי התכונה שמצאנו. לדוגמא:

כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן (דברים כג:כה)

כי תבוא בקמת רעך וקטפת מלילות בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך (דברים כג:כו)

הצד השווה שבהן: דבר שגידולי קרקע, ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו.
אף כל כמוהם פועל אוכל.

מה לכרם, שכן חייב בעוללות?
מה לקמה, שכן חייבת בחלה?

בבניין אב זה שני מלמדים: כרם וקמה. לכל אחד מהם תכונה מיוחדת: כרם חייב בעוללות,
וקמה חייבת בחלה.
אבל התכונה המשותפת שלהם היא שהם גידולי קרקע ופועל אוכל מהם בגמר מלאכה.
לכן אנו למדים מהם לכל גידולי הקרקע שפועל אוכל מהם בשעת גמר מלאכה.
וכך נאמר בגמרא:
ואלו אוכלים מן התורה: העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה, ובתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו, ובדבר שגידולו מן הארץ. מניין? שכתוב "כי תבוא בכרם רעך ואכלת". מצאנו כרם, כל דבר מניין? למדים מכרם: מה כרם מיוחד - דבר שגידולו קרקע, בשעת גמר מלאכתו פועל אוכל בו (ב"מ פז.).
סתירת בניין אב משני כתובים, וביטול הסתירה
הגמרא טוענת שאין הכתובים יכולים לשמש בנין אב, כי לכל אחד מהם יש דין מיוחד הקיים רק בו. שני האבות הם חריגים, ולא ניתן ללמוד מהם למקרים אחרים.
התשובה לטענה זו היא, ששני הדינים המיוחדים מבטלים זה את זה, ונשאר הדין המשותף.
שני הכתובים יהיו בניין אב לכל הדומה לדין המשותף:
מה לכרם שכן חייב בעוללות? למדים מקמה.
מה לקמה שכן חייבת בחלה? כרם יוכיח.
מה לכרם שכן חייב בעוללות? קמה תוכיח.
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה.
הצד השווה שבהן: שכן דבר שגידולי קרקע, ובשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו.
אף כל דבר שגידולי קרקע, בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו (ב"מ פז:).
המלים המודגשות הן המונחים המשמשים לסתירת בניין אב. בכל מקום בו דנה הגמרא בבניין אב, יופיעו מונחים אלה.

מקור הערך: יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ, תורה מסיני

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מידות שהתורה נדרשת בהן
קל וחומר