חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עמון ומואב

בניו של לוט שנולדו לו מבנותיו ונאסרו לבוא בקהל עד עולם, על אשר לא קדמו את עם ישראל בלחם ובמים בצאתם ממצרים.

גר עמוני או מואבי אסור לשאת בת ישראל, שנאמר:
לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך וגו' (דברים כ"ג ד'-ה').
אמרו חז"ל: גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים (סנהדרין ק"ד). מעשה הכיעור של בנות לוט הרחיקם מבני ישראל. כאשר התקרבו להם בעצת בלעם, הזנו אותם בנות מואב והשקום מצרצורי יין עמוני, והטו את לבם לעבוד את בעל פעור (שם ק"ו).

אסור לדרוש שלומם וטובתם - שלא לקרוא להם שלום במלחמה שהם התחילו בה, שנאמר לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם (דברים שם).

עמוני ומואבי ולא עמונית ומואבית
אף על פי שנאסרו עמון ומואב לבא בקהל ה', אמרו חז"ל במשנה, כי רק זכרים אסורים, ואיסורן איסור עולם, אבל הנקבות מותרות מיד. למדו זאת ממה שנאמר 'על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים' - דרכו של איש לקדם אין דרכה של אשה לקדם (יבמות ע"ו). ומקובל הדבר מבית דינו של שמואל הרמתי: עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית (שם ע"ז).
מרות המואביה נולד דוד המלך.

ר' יהושע התיר בזמנו גם לגר עמוני לבוא בקהל, כי עמון ומואב כבר נתערבו בין האומות אחר שעלה סנחריב ובלבל את כל האומות (ברכות כ"ח).
אמר עולא אמר ר' יוחנן: בת גר עמוני כשרה לכהונה (שם ע"ז).

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מואב