חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פפוס

היו מספר אנשים בשם זה.

1. פפוס - חכם בדורו של ר' עקיבא, ונזכרו ממנו שש דרשות, מהן ארבע שלא מצאו חן בעיני רבי עקיבא ושתים שמדברות בגנותן של ישראל. על הראשונות השיב ר' עקיבא ואמר: דייך פפוס! ואלו הן:
א) לססתי ברכבי פרעה (שיה"ש א',ט) רכב פרעה על סוס זכר - כביכול נגלה הקב"ה על סוס זכר שנא' דרכת בים סוסיך (חבקוק ג' ט"ו). רכב פרעה על סוס נקבה - כביכול נגלה הקב"ה על סוס נקבה, שנא' לסוסתי ברכבי פרעה.
ב) והוא באחד מי ישיבנו ונפשו איוותה ויעש (איוב כ"ג), דן יחידי לכל באי עולם ואין מי ישיב על דבריו.
ג) הן האדם היה כאחד ממנו (בראשית ג') כאחד ממלאכי השרת.
ד) וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב (תהילים ק"ז), שומע אני בשור של מעלה, ת"ל אוכל עשב.
ועל כולם אמר רבי עקיבא: דייך פפוס (מכילתא הוצאת מא"ש דף ל"ג ע"א). אולם קשה להבין מה דופי מצא במאמרים הללו.

שתי דרשות בגנות ישראל:
א) ויאמר יתרו ברוך ה' וגו.' אמר ר' פפוס בגנות ישראל הכתוב מדבר, שהרי יש שם שישים ריבוא בני אדם ולא עמד אחד מהם לברך למקום עד שבא יתרו וברך למקום. שנא' ויאמר יתרו ברוך ה' (מכילתא הוצאת מא"ש דף נ"ח ע"ב).
בזה האופן דרש גם נגד חזקיה המלך: תנא משום ר' פפוס, גנאי הוא לחזקיה וסיעתו שלא אמרו שירה עד שפתחה הארץ וגו'. (סנהדרין צ"ד).

2. פפוס בן יהודה שנתפס עם רבי עקיבא בגזרת המלכות, ואמר לרבי עקיבא אשריך שנתפסת על דברי תורה (ברכות ס"א, ע"ב).

3. פפוס ולולינוס שנתנו להם מים בכלי זכוכית צבוע ולא רצו לשתות ונהרגו על קידוש ה' (ירושלמי שביעית פרק ד' כ').

4. טורינו הרג לולינוס ופפוס בלודקיא (תענית י"ח רש"י).


מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: עזרא הימן
הערה: ראיית 'פפוס' ו'פפוס בן יהודה' כשני אנשים שונים בעיני נתונה בספק. שניהם ברי פלוגתא של ר' עקיבא, מדוע לראותם כאנשים שונים.
וכן 'פפוס ולולינוס' פעמיים, שניים שונים? זה שמובאים סיבות הריגה שונות, יכולות להיות לזה הסברים שונים(שני גירסאות וכו', שני חלקי אותו סיפור ועוד). זה הרבה יותר מסתבר מאשר לראותם כצמד שונה


שם המעיר: עמית שדה
הערה: מה פירוש "קשה להבין מה דופי מצא ר"ע בדרשות אלו"?
ברור שהפריע לו ערבוב תחומי עליון ועוה"ז שיש בכל הדרשות ולו ברמת ההו"א.
לדעת ר"ע - אין צורך לומר שלא מדובר על שור של מעלה, ושאף אחד מבני עליון לא מערער על דינו של הקב"ה וכו'. כל אלו עשויים לגרור מחשבות בלתי אמוניות שאין להזכירן.
אפשר כמובן לא להסכים עם החשש, אבל לכאורה פשוט שזו הסיבה שר"ע אמר לפפוס דייך
מקור ההערה: היגיון פשוט..


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן