חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קטן וקטנה

ילד לפני גיל 13 שנה ויום אחד, וקטנה היא לפני גיל 12 שנה ויום אחד. לדין נדרים, קטן הוא מגיל 12 וקטנה מגיל 13.

קטן הוא צעיר שלא הגיע למעמד של 'גדול'. דהיינו שלא הביא שתי שערות בזקן התחתון, ולא עברו עליו 13 שנים שלמות (סמ"ע בחו"מ סי' ל"ה ה').

קטנה תצא מקטנותה כשתגיע ל- 12 שנים ותביא שתי שערות, אז היא נקראת נערה או גדולה, וששה חודשים אח"כ היא בוגרת.

כל מקום שנאמר בתורה איש או אשה, מיעט הכתוב קטן וקטנה. בדבר התלוי בהבנה, קבעו חכמים זמנים שונים לכל דבר: כדברי רבא - שלוש מדות בקטן: צרור וזורקו אגוז ונוטלו - זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, וכנגדן בקטנה למיאון.

הפעוטות (בגיל 6-8) מקחן מיקח וממכרן ממכר במטלטלין, וקטנה מתגרשת בקדושי אביה.
הגיעו לעונת נדרים - ילדה בת 11 שנדריה נבדקין, אם ידעה לשם מי נדרה או הקדישה נדרה נדר, וכנגדן בקטנה חולצת.
קטן אינו יכול למכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים (גטין ס"ה).
לעניין חינוך - מחנכים אותו לפי ערך הבנתו.

אמרו בברייתא:
קטן היודע לנענע - חייב בלולב, להתעטף - חייב בציצית, לשמור תפילין - אביו לוקח לו תפילין, יודע לדבר - אביו מלמדו תורה וקריאת שמע: הפסוקים 'תורה ציווה לנו משה' ו'שמע ישראל' (תוספתא חגיגה פ"א, סוכה מ"ב).
היודע למי מברכין - מצרפים אותו לזימון (ברכות מ"ח).
מפני שאין אנו בקיאים בהתפתחות הדעת בקטן, נהגו שלא יניח תפילין ולא יצטרף לזימון עד שהגיע לבר מצווה, אבל מחנכים אותו בציצית וברכות המצוות מקטנותו.

במקח וקנין ושליחות
קטן היודע בטיב משא ומתן ואין לו אפוטרופוס, מכירתו וקנינו קיימים במטלטלין. אם טעה דינו כגדול: עד שישית, קנה ומחזיר אונאה, טעות שהיא יתירה משישית, בטל המיקח (גטין נ"ט. חו"מ רל"ה ג').
בקרקע אין מעשיו קיימים עד שהגדיל וידע בטיב מו"מ.
בקרקע שירש מאבותיו או ע"י צוואה, אינו יכול למכור עד שיהיה בן עשרים (ב"ב קנ"ה: חו"מ שם ט').
קטן שלווה מאחרים, יש מי שאומר שחייב לשלם כשיגדל, ויש הפוטר. ויש מחלק: אם ידוע שלווה לצורך מזונותיו נפרעין ממנו, ואם לצורך אחר אין נפרעין ממנו.

קטן וקטנה אינם בדין שליחות. אינם נעשים שליחים ואינם ממנים שליח. (גטין כ"ג. ש"ע חו"מ סי' קפ"ח א').

לעניין קדושין וזכייה
קטן שקידש אשה לא עשה כלום, ואסור להשיאו אשה בעודו קטן (יבמות צ"ו: קי"ב: אהע"ז סי' מ"ג א').
קטנה שטרם התבגרה, יש סמכות לאב לקדש אותה (קדושין מ"א ס"ב). למרות זכות זו, מצוה שלא לקדש בתו כשהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה (קדושין מ"א).
קטנה שהשיאוה אמה ואחיה יכולה למאן כשתגדל, ותצא מבעלה ללא גט.

קטן יכול לזכות ברכוש אם מישהו אחר הקנה לו אותו (עי' תוס' סנהדרין ס"ח). קטן שמצא מציאה, שאין אחר מקנה - זכה בה מדרבנן. על זה אמרו 'מציאת חרש שוטה וקטן יש בהם גזל מפני דרכי שלום' (גטין נ"ט. חו"מ סי' ר"ע).

מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חרש שוטה וקטן
קטן - חיובו במצוות