חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פרשת שקלים

הראשונה לארבע פרשיות. מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים בפרשת השבוע, ובשני קוראים למפטיר את פרשת שקלים. הקריאה היא בפרשת כי תשא.

משנה מגילה פרק ג' משנה ד:
ראש חדש אדר שחל להיות בשבת - קורין בפרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת (כלומר חל ראש חדש באחד מימות השבוע) - מקדימין לשעבר, (-קוראים פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חדש אדר) ומפסיקין לשבת אחרת. בשניה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החדש הזה לכם, בחמישית חוזרין לכסדרן.
אנו נוהגים לקרוא בפרשת שקלים לפני ראש חדש אדר, כיוון שבראש חדש אדר השמיעו על השקלים.

משנה הראשונה של מסכת שקלים:
באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים.

בתלמוד הבבלי מסכת מגילה דף כט עמוד א ועמוד ב מתייחסים אל המשנה:
תנן התם: באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים. בשלמא על הכלאים - דזמן זריעה היא, אלא על השקלים מנלן? אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: דאמר קרא: "זאת עלת חדש בחדשו" (במדבר כ"ח) אמרה תורה: חדש והבא קורבן מתרומה חדשה. וכיון דבניסן בעי אקרובי מתרומה חדשה, קדמינן וקרינן באחד באדר, כי היכי דליתו שקלים למקדש.
[פירוש: בניסן מתחילה שנת הכספים החדשה במקדש ולפיכך מקדימים להכריז באדר כדי שהעם יביא את שקליו למקדש].
בהמשך הדברים בגמרא מופיעה מחלוקת רב ושמואל מה קוראים לפרשת שקלים:
מאי פרשת שקלים? רב אמר: "צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי" (במדבר כ"ח), ושמואל אמר: "כי תשא". (שמות ל).
אנו נוהגים לקרוא בפרשת כי תשא.

בפרשה מופיעות שלש פעמים התיבות: תרומת-ה'.
"זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה': כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשתיכם:
ואומר רב יוסף: שלש תרומות הן: של מזבח למזבח, ושל אדנים לאדנים, ושל בדק הבית לבדק הבית.
הפסוק הראשון מדבר בתרומה לאדנים שסכומה קבוע: מחצית השקל.
הפסוק השני מדבר בתרומה לבדק הבית, תרומה שאין לה קצבה.
הפסוק השלישי מדבר בתרומה למזבח ובו כתוב לכפר על נפשותיכם.

הפטרה:
מנהג האשכנזים במלכים ב פרק י"ב: בן שבע שנים יהואש במלכו:
למנהג עדות המזרח מתחילים בפרק י"א ויכרות יהוידע.
בהפטרה נזכר עניין מחצית השקל:
"ויאמר יהואש אל הכהנים כל כסף הקדשים אשר יובא בית ה’ כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל כסף אשר יעלה על לב איש להביא בית ה': יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק:
ומפרש רד"ק:
אמר לכהנים שיקבצו כל כסף המובא בית ה' וגם הכריז על השקלים שיביאו אותם כמו שאומר בדברי הימים ויתנו קול ביהודה ובירושלם להביא בית ה' משאת משה עבד האלהים ומשאת משה הוא כסף שקלים קראו משאת על שם כי תשא את ראש בני ישראל ושלשה כספים זכר הנה כסף עובר הוא מחצית השקל כמו שנאמר כל העובר על הפקודים איש כסף נפשות ערכו הוא האומר ערכי עלי או ערך פלוני עלי כל כסף אשר יעלה על לב איש הוא המתנדב לבדק הבית.
על הקשר שין ההפטרה לקריאה בפרשת שקלים אנו יכולים לעמוד גם מדברי הבבלי במגילה:
מיתיבי: ראש חודש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים, ומפטירין ביהוידע הכהן. בשלמא למאן דאמר כי תשא - היינו דמפטירין ביהוידע הכהן, דדמי ליה, דכתיב: כסף נפשות ערכו. התרומות למקדש הן המכנה המשותף בין המפטיר להפטרה.


מקור הערך: ד"ר יהושע מנחם רוזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
ארבע פרשיות


נושאים קרובים באתר דעת
שקלים