חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת שביעית

המסכת החמישית במשניות סדר זרעים

רוב עניני המסכת עוסקים בשנת השמיטה. על המסכת הזאת יש תוספתא ותלמוד ירושלמי ולא בבלי. המסכת נחלקת לעשרה פרקים, בתוספתא יש שמונה פרקים.

שביעית - המסכת החמישית בסדר זרעים במשניות. בין כלאים ותרומות. "שביעית" - השנה השביעית משנות השמיטה. ענייני המסכת בדיני שביעית שמיטת כספים ויובל

רמב"ם בהקדמה לסדר זרעים:
"וסידר אחר כלאים שביעית. והיה נכון להיות מסכת ערלה אחר כלאים, שכך סדורים בתורה, לולי שראה שהערלה אינה מן המצוה שהאדם מוכרח לעשותה, דכל זמן שלא נטע לא יתחייב בערלה, והשביעית היא מן המצות שהאדם מוכרח לעשותה. ועוד שהשמיטה יש בה סדר מיוחד מן התורה ולפיכך הקדים לדבר בשמיטה".
למסכת הזאת יש תוספתא ותלמוד ירושלמי, אך לא בבלי. המסכת נחלקת לעשרה פרקים (בתוספתא רק שמונה), והם:
פ"א - עד אימתי חורשין בשדה האילן ונטיעות בערב שביעית.
פ"ב - עד אימתי חורשין בשדה הלבן, ושאר כל העבודות באילנות ונטיעות.
פ"ג - איך לזבל השדות ושאר דיני תיקון השדה בערב שביעית ובשביעית.
פ"ד - העבודות המותרות והאסורות במינים שונים.
פ"ה - מאיזה פירות שביעית מותר לאכול, ועד איזה זמן: הכלים העשוים למלאכתם שאסור למכרם בשביעית למי שהוא חשוד על השביעית. דברים האסורים משום שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה, ומה מותר בשביעית מפני דרכי שלום.
פ"ו - שלש ארצות לשביעית. ירקות במוצאי שביעית; מה מוציאין מא"י ומה מביאין מחו"ל.
פ"ז – מכירת פירות שביעית ודין הדמים. ביעור שביעית.
פ"ח - איך מותר להנות מפירות שביעית ולמכור אותם, ומה יעשה בדמי שביעית.
פ"ט - דיני ביעור בארצות שונות ועוד דינים אחרים.
פ"י - איזה הלואה שביעית משמטת ומה אינה משמטת למה התקין הלל הפרוזבול. גופו של פרוזבול וכל דיניו.

בתוספתא (פ"ח) אמרו:
בראשונה היו שלוחי ב"ד מחזרין על פתחי עיירות. כל מי שמביא פירות לתוך ידו היו נוטלין אותו ממנו ונותנין לו מזון שלש סעודות, והשאר מכניסין לאוצר שבעיר. הגיע זמן תאנים שלוחי ב"ד שוכרין פועלין ועודרין אותן ועושין אותן דבילה וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר וכו'. מי שיש לו פירות לחלק מחלקן לעניים. מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור, מחלק מהן לשכניו ולקרוביו ליודעיו, ומוציא ומניח על פתח ביתו ואומר: אחינו בית ישראל מי שצריך ליטול יטול. חוזר ומכניס לתוך ביתו ואוכל והולך עד שעה שיכלו.
מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מבחר משניות ממסכת שביעית, בצרוף הערות ומקורות
אתר שמיטה

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן