חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מסכת שבת

מסכת ראשונה בסדר מועד. ויש עליה תוספתא, תלמוד בבלי וירושלמי.

שבת - מסכת ראשונה בסדר מועד במשניות, ויש עליה תוספתא, תלמוד בבלי וירושלמי.
במשניות ובגמרא הבבלית יש בה כ"ד פרקים.
בתוספתא י"ח פרקים.
ובירושלמי כ' פרקים.

רמב"ם בהקדמתו לזרעים כותב:
והתחיל במסכת שבת בסדר מועד, מפני שהוא קדמון במעלה ומפני שהוא בכל שבעת ימים ותרבה תקופתו בזמן. גם בו התחיל בתורה בפרשת מועדים, וסידר אחרי שבת עירובין מפני שהוא מעניין שבת.
תוספות יו"ט למשניות ריש שבת כתב, מדוע התחיל התנא בהוצאת השבת: אע"ג שמלאכה זו מנויה בסוף אבות מלאכות בפרק ז', הקדימה. לפי שזאת המלאכה היא נמצאת תדיר, ובה יכשלו בני אדם על הרוב.
וטעם שני, ללמדנו שהיא מלאכה, אע"פ שנראה ממנה שאינה מלאכה.

בעל תפארת ישראל בהקדמתו השניה לשבת מסביר את סדר המסכת:
מתחלה רצה תנא למינקט מילי דבין חשכה, כמו לא יצא חייט במחטו ואין שורין וכו' ואגב נקט נמי לא ישב הספר סמוך למנחה, שכן הדרך להסתפר קודם שבת (תענית ט"ו:), ואגב נקיט נמי שאר דיני דסמוך למנחה. ואיידי דתני גזירה שמא ישכח ויצא, תני נמי לא יקרא לאור הנר וכו' ושאר גזירות עד סוף הפרק.
ובתר הכא תני במה מדליקין ובמה טומנין. ואח"כ דיני דשחרית בשבת, במה בהמה ובמה אשה יוצאת, דדרך בהמה לקדם ביציאתה לאשה. ואח"כ תני כלל גדול שכולל כל ל"ט מלאכות. פי"ח שמפנין לצורך האורחים, ומילדין את האשה. פי"ט צרכי מילה וכו'. פכ"א נוטל את בנו וכו', ולבסוף על ענייני סעודה.
בגמרא בפרק במה מדליקין מדובר הרבה אודות נר חנוכה.

מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן