חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבא

ר' אבא (=ר' בא) אמורא בן הדור השלישי. נולד בבבל ועלה לארץ.

בבבל למד בבית מדרשו של רב הונא בסורא (ע"ז ו:ב) ושל רב יהודה בפומבדיתא (חולין יט:ב). עלה לארץ ישראל בניגוד לרצונו של רב יהודה רבו, כמו חבירו ר' זירא (ברכות כד:ב).

ישב כנראה בטבריה, בקרבת הישיבה הגדולה, שם התרועע עם ר' זירא (חולין, נז:א), וראשי הישיבה ר' אמי ור' אסי.

סחר במשי (ב"ק קיז:ב). נסע לבבל לצורך עסקיו והקפיד לחזור לרגלים לביתו בארץ ישראל (קידושין נט:א).
התואר "רבותינו שבארץ ישראל" מתייחס לר' אבא (סנהדרין יז:ב).

בעלותו לא"י הביא עמו ר' אבא מסורות שקיבל מרבותיו ומחכמי בבל, ומסר אותן בישיבות א"י בשמם, או בשם "רבנין דתמן" (ירושלמי שביעית י:ב, נדרים ח:א). בכל פעם שחזר לבבל הוריד עמו את תורת חכמי א"י, ובייחוד את מאמרי ר' יוחנן (ב"מ קז:א). יש ששלח לבבל במכתב מאמרי הלכה של חכמי א"י.
בבבלי (ב"ב קכז:ב) הובאו שבעה פסקים ששלח ר' אבא מא"י לרב יוסף בר חמא (אביו של רבא) למחוזא.

דרכי צדקתו וחסידותו: כדי שלא להביא את העניים לידי בושה, היה צורר מעות בסדינו, ומפשילו לאחוריו, והעניים באים ונוטלים (כתובות סז:ב). לפי דעתו המלים "עשר תעשר" (דברים יד:כב) רומזים גם מעשר כספים שהסוחרים חייבים לתת לעמלים בתורה (פסיקתא דרב כהנא צט:ב).

נשא אלמנה, את אמו של רב שמואל בר אבא מהגרוניא, והיא מתה עליו והשאירה לו נכסים (ב"ק ח:א).

ייתכן שחלק מן המאמרים המוזכרים בשם ר' אבא שייכים לחכמים אחרים בשם זה.

מדברי ר' אבא:
קשה גזל הנאכל, שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירו. (חולין פט:א)
כל שלא חס על כבוד קונו - רתוי לו שלא בא לעולם. (חגיגה טז:א)
אין לך קץ מגולה מזה שנאמר (יחזקאל לו:ח) "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל" (סנהדרין צח:א. רש"י: כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ).


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן