חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אבא שאול

תנא בדור השלישי והרביעי. בן דורו הצעיר של ר' עקיבא.


אבא שאול מוזכר בתלמוד פעמים הרבה, והוא עוסק במסורות הקשורות במקדש ובעבודתו, ובחקירות קדמוניות. הוא גם מוסר על מחלוקת בין ר' עקיבא וחבריו (תוספתא כלאים ד:י, אהלות ו:ו); על ר' יהושע בן חנניה, שהוא קורא לו "זקן אחד" (נדה סא:א).
היה ארוך בדורו, ור' טרפון היה מגיע לכתפו (נדה כד:ב). פעם מצאנוהו קובר מתים (נדה כד:ב).
בדין יבום מחמיר אבא שאול, ולמעשה ביטל את עניין היבום.
אבא שאול אומר: הכונס את יבמתו לשם נוי, לשם אישות, לשם דבר אחר - כאילו פוגע בערוה, וקרוב בעיני להיות הולד ממזר. (יבמות קט עמוד א)
דין זה גרם לכך שהפסיקה שהלכה בעקבותיו נמנעה מיבום, מחשש שיש סיבה נוספת לייבום, מלבד הרצון לקיים את המצווה. ואמנם, גישה זו הביאה לתפיסה ההלכתית שחליצה קודמת לייבום.

מאמריו באגדה
הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום (שבת קלג:ב).
המתפלל צריך שיכוון את לבו לשמים. אבא שאול אומר:סימן לדבר (תהלים י:יז) "תכין לבם תקשיב אזנך" (תוספתא ברכות ד:ו. =אין התפילה נשמעת אלא בכוונת הלב).
מחלוקת בתי דינין - חורבן העולם (דרך ארץ זוטא ט).
המעשה קודם לתלמוד תורה (שמחות יא).

אבא שאול שנה משנה, שהשתמש בה ר' יהודה הנשיא מסדר המשנה, והשווה אותה עם משנת חכמים אחרים, וכמה פעמים העיר רבי במשנה על נוסחת משנתו של אבא שאול.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן