חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אחא בר יעקב

רב אחא בר יעקב, אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי.


תלמידו של רב הונא (יבמות סד:ב), והזכירו פעם אחת בלבד (סוכה ה:ב). רב אחא מסר רק מעט בשם אחרים: בשם ר' אמי (ירושלמי שביעית ו:א), ר' זירא (יומא נה:א) ובשם רב נחמן בר יעקב (ב"ב נב:א). רבא נשתבח בו בפני רב נחמן שאדם גדול הוא (ב"ק מ:א). נשא ונתן עם אביי ורבא (חולין י:ב), ואף חלק על רבא (שבת פז:ב).

לימד תורה בעיר פפוניא, הסמוכה לפומבדיתא, ודרש שם לפני הקהל (ב"ב טז:א). היה ידוע כחסיד גדול ומלומד בניסים, וכמה אגדות סופרו עליו (קידושין כט:ב, ב"ב טז:א).

מתלמידיו ידועים: רב פפא (חולין לג:א) ורב אחא בריה דרב איקא בן אחותו (כתובות עד:א). את בנו ר' יעקב שלח ללמוד אצל אביי, אך זה לא הצטיין בלימודו (קידושין כט:ב). גידל בביתו את בן אחותו, שגם שמו היה יעקב (סוטה מט:א).

מדבריו
חגיגה טו עמוד א
ויהי מבדיל בין מים למים. וכמה? - אמר רב אחא בר יעקב: כמלא נימא.
חגיגה יג עמוד א
ואמר רב אחא בר יעקב: עוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות, דכתיב "ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא". עד כאן יש לך רשות לדבר, מכאן ואילך - אין לך רשות לדבר, שכן כתוב בספר בן סירא: "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית התבונן, אין לך עסק בנסתרות".
יומא עה עמוד ב
אמר רב אחא בר יעקב: בתחלה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרין באשפה, עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה.
יומא ט עמוד ב
אמר רבא: השח שיחת חולין - עובר בעשה, שנאמר "ודברת בם" - בם ולא בדברים אחרים. רב אחא בר יעקב אמר: עובר בלאו, שנאמר "כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר".
פסחים כט עמוד ב
רב אחא בר יעקב אמר: דכולי עלמא דבר הגורם לממון - כממון דמי.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן