חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעזר בר יוסי

רבי אלעזר בר' יוסי, תנא בדור החמישי, בסוף המאה השניה לספירה. בנו של התנא ר' יוסי בר חלפתא.

ר' יוסי אביו הכיר בגדולתו בתורה, והוא מוסר דברים בשם בנו: אלעזר בני אומר (פסחים קיז:א, ספרי שופטים קמח), סח לי אלעזר בני (יומא סז:א). פעם אחת הלכתי אני ואלעזר בני לעיבור שנה, ונמתי[=אמרתי] לו, אני ואתה נמנין כאחד (תוספתא סנהדרין, ראש ב).

ר' אלעזר נתלווה לר' שמעון בר יוחאי בנסיעתו לרומי (מעילה יז:ב). כאשר השיב על שאלה בדבר הלכה, אמר לו ר' שמעון: מעקימת שפתיך ניכר שתלמיד חכם אתה (שם). כמה פעמים מוסר ר' אלעזר בר' יוסי בשמו של ר' שמעון. פעם הוא מוסר דברים שאמר ר' שמעון לחכמים בציידן (גטין יא:א).

על יחסו של רבי שמעון בר יוחאי לר' אלעזר יעיד הסיפור הבא:
שאל ר' שמעון בן יוחאי את ר' אלעזר בר' יוסי, אפשר ששמעת מאביך מהו 'בעטרה שעטרה לו אמו'? א"ל למלך שהיה לו בת והיה אוהבה יותר מדאי, לא זז מחבבה עד שקראה אחותי, לא זז מחבבה עד שקראה אמי. כך בתחלה חיבב הב"ה את ישראל וקראן בתי, שמעי בת וראי (תהלים מה,יא). לא זז מחבבה עד שקרא אותן אחותי, שנא' אחותי רעייתי (שיר ה,ב). לא זז מחבבה עד שקרא אותן אמי, שנאמר 'שמעו אלי עמי ולאומי' (ישעיהו נ"א,ד), 'ולאמי' כתיב. עמד ר' שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו. אמר לו: אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה דיי. (פסיקתא דרב כהנא א)
בהיותו ברומי ראה את כלי המקדש שטיטוס הוליכן עמו לרומי: את הפרוכת שנשארו עליה עקבות דם הקרבות (יומא נז:א), ואת הציץ, שהיה חרות עליו קדש לה' (שבת סג:ב).
בעלי האגדה מספרים, שראה שם את שברי כיסאו של שלמה המלך (אסתר רבה א:יב).
מסופר ששהה באלכסנדריה של מצרים, ומצרי זקן אחד הראה לו עצמות משוקעות בבניין, מזמן שעבוד ישראל במצרים (סנהדרין קיא:א, על פי ד"ס). התווכח עם הכותים, והוכיח להם שספרי תורתם מזויפים (סוטה לג:ב).

נשארו ממנו רק מאמרים מועטים בהלכה ובאגדה. במשנה לא הוזכר.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן