חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעזר בן פרטא

תנא בדור השלישי, בתחילת המאה השניה לספירה. חברו של ר' חנניה בן תרדיון.

בזמן גזרות השמד של אדריינוס, כשאסרו על לימוד תורה, נתפס גם הוא למלכות, יחד עם רבי חנינא בן תרדיון.
ת"ר: כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטא ורבי חנינא בן תרדיון, א"ל ר' אלעזר בן פרטא לרבי חנינא בן תרדיון: אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמשה דברים. א"ל רבי חנינא: אשריך שנתפסת על חמשה דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול, שאת עסקת בתורה ובגמילות חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה (עבודה זרה יז ב).
מאמרים של רבי אליעזר בן פרטא נמצאים במשנה, בתלמודים ובמדרשים. חכמים שהוא מוסר בשמם, נמצא אתם או מתווכח עמם הם ר' אליעזר בן יעקב הראשון, ר' אלעזר המודעי, ר' יוסי הגלילי, ר' ישמעאל ור' עקיבא.

היה לו בן, ר' פרטא, ונכד, ר' אלעזר, שחיו בזמנו של ר' יהודה הנשיא ודנו עמו בהלכה.

מדבריו
במדבר רבה כג:א
מעשה שבאו לגדולי ציפורי כתבים רעים מן המלכות. הלכו ואמרו לר' אלעזר בן פרטא: רבי, כתבים רעים באו אלינו מן המלכות, מה אתה אומר, נברח? והיה מתיירא לומר להם 'ברחו', ואמר להם ברמז: ולי אתם שואלים? לכו ושאלו את יעקב ואת משה ואת דוד. מה כתיב ביעקב? (הושע יב:יג) "ויברח יעקב". וכן במשה (שמות ב:טו) "ויברח משה". וכן בדוד (ש"א יט:יח) "ודוד ברח וימלט" וכה"א (ישעיה כו) "לך עמי בא בחדריך"
אליהו זוטא פרשה טז
ועוד אמר ר' אלעזר בן פרטא אם לקתה חמה בחצי חדש דגים פרים ורבים בים והפירות מתחדשין באילנות, ואם לקתה לבנה בחצי מרחשון חרב ודבר בא לעולם וצרות רבות מתחדשין וגזירות רעות.

ילקוט שמעוני ויקהל תט
רבי אלעזר בן פרטא אומר: מנין אתה אומר כל מי שהוא משמר את השבת מעלין עליו כאלו עשה שבת? שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת

ילקוט שמעוני תהילים תתסח
אמר רבי אלעזר בן פרטא: צדיקים נוטל מהם יצר הרע ונותן להם יצר טוב, שנאמר ולבי חלל בקרבי. רשעים נוטל מהם יצר הטוב ונותן להם יצר הרע, שנאמר נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים. בינונים נותן להם זה וזה. את שבא ליצר הרע - יצר הרע שופטו, את שבא ליצר טוב - יצר טוב שופטו, שנאמר כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו:
על לשון הרע:
תוספתא ערכין ב:יא
ר' אלעזר בן פרטא אומר: הרי הוא אומר (במדבר יד:לז) "וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ" וגו', על מה הוציאו שם רע? על עצים ועל אבנים. והלא דברים קל וחומר: ומה אם אלו שלא הוציאו שם רע אלא על עצים ועל אבנים נענשו, ולא עונש מועט אלא עונש מרובה, ולא עונש לשעה אלא עונש לדורות, המוציא שם רע על חברו (שהוא) כיוצא בו - על אחת כמה וכמה
.

הערות לערך:
שם המעיר: יהודה מרקס
הערה: תענית י"ט ע"ב מימרא ארוכה של ר' אלעזר בן פרטא


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן