חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלעזר בר שמעון

תנא בדור החמישי, בסוף המאה השניה לספירה. בנו של רבי שמעון בר יוחאי.

תלמידו של אביו, חברו של ר' יהודה הנשיא, שעלה עליו בידיעת התורה.

היה חשוב מאוד בעיני אביו, שמנה אותו בין בני העליה המועטים, שאפילו אם רק שנים הם, הרי הוא ביניהם (סוכה מה:ב).

אחרי מות אביו למדו הוא ור' יהודה הנשיא חברו, אצל רבן שמעון בן גמליאל ור' יהושע בן קרחה. כאשר העדיף רבן שמעון בן גמליאל את ר' אלעזר על פני רבי, ורבי התלונן על כך, ענה לו: בני, אל ירע לך, שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן שועל (ב"מ פד:ב).

הוזכר פעמים אחדות במשנה, ורבות מהלכותיו נמצאות בברייתות ובתלמודים.

מאמריו באגדה:
כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע (יבמות סה:ב);
נוח לו לאדם לגדל לגיון של זיתים בגליל ולא לגדל תינוק אחד בארץ ישראל (ב"ר כ:ו).
אגדות מספרות על חייו ומותו, ועל פעולתו יחד עם אביו רשב"י.

אגדות מוזרות מספרות על כוחו ועל גודל גופו. מסופר עליו שהיה בעל בשר, וכרסו הייתה רחבה מאוד, וכאשר היה עומד לעומת ר' ישמעאל בר' יוסי, שגם כרסו הייתה רחבה, היה צמד בקר יכול לעבור ביניהם מבלי לנגוע בהם (ב"מ פד:א).

היה לו תיאבון בלתי רגיל הרב לאכילה ושתייה. מצאו פעם מצאו ר' מאיר אוכל בשוק, וגער בו, והפסיק לאכול (ירושלמי מעשרות ג:ב).

פעם באו חמרים לעירו לקנות תבואה, וראו את ר' אלעזר יושב לפני התנור, ואמו מביאה ככרות, והוא אוכל, עד שאכל את כל הככרות. אמרו: ווי שנחש רע שורה במעיו של זה. כששמע דבריהם, לקח חמוריהם והעלם לראש הגג. הלכו ואמרו לאביו. אמר להם: אולי אמרתם לו דבר רע? ספרו לו המעשה. אמר להם: האם משלכם אכל? האם לא מי שברא אותו ברא מזונותיו עמו? אף על פי כן, אמרו לו משמי ויוריד לכם חמוריכם... (פסיקתא דרב כהנא צ:ב).

ר' אליעזר נתמנה על ידי הרומאים ללכוד גנבים ולמוסרם להם. הדבר עורר את התנגדות חכמי ישראל, וביניהם מורו ר' יהושע בן קרחה, שקרא לו: "חומץ בן יין! עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? שלח לו: קוצים אני מכלה מן הכרם. שלח לו: יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו".

בזמן מותו אמר לאשתו: יודע אני שרבנן כועסים עלי ולא יטפלו בקבורתי כהוגן, השכיביני בעלייתי ואל תפחדי מפני... לא פחות משמונה עשרה, ולא יותר מעשרים ושתים שנה, שכב בעלייה. עד שפעם אחת נראה להם רשב"י, אביו, לחכמים בחלום, ואמר להם: גוזל אחד יש לי ביניכם, ואי אתם רוצים להביאו אצלי. הלכו רבנן לטפל בקבורתו, אבל בני עכברא לא הניחו להוציאו משם, משום שכל אותן השנים, שהיה ר' אלעזר בר' שמעון בעלייתו, לא עלתה חיה רעה לעירם. פעם אחת, בערב יום הכיפורים, כשהיו בני עכברא טרודים, שלחו רבנן לבני בירי והעלו את מיטתו והביאו אותה למערת אביו (ב"מ פד:ב). במקורות ארצישראליים מסופר הדבר על בני מירון שרצו להביאו אצלם ובני גוש חלב עכבו בידם, ולבסוף נקבר במירון (פסיקתא דרב כהנא צד:א). עכברא, בירי, מירון וגוש חלב נמצאים בגליל העליון בקרבת צפת. המסורת מראה עד היום את קברם של רשב"י ור' אלעזר בנו במירון.

אחרי מותו רצה רבי לשאת את אלמנתו, אולם היא סירבה להינשא לו, באמרה: כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול... שלח לה: נניח שבתורה היה גדול ממני, אבל במעשים טובים האם עלה עלי? שלחה לו: בתורה אם היה גדול ממך לא ידעתי, אבל במעשים יודעת אני, שהרי קיבל על עצמו ייסורים (ב"מ שם).

ר' אלעזר בר' שמעון מוזכר הרבה בזוהר, יחד עם אביו רשב"י. הם עומדים בזוהר במקום ראשי, כאבות תורת הסוד.


הערות לערך:
שם המעיר: רפאל אנקאווא
הערה: לרבי אלעזר ברבי שמעון היה בן ר' יוסי בר' אלעזר ברבי שמעון עליו מסופר בבא מציעא פה ע"א
מקור ההערה: תלמוד בבלי בבא מציעא פה ע"א


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן