חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

בנאה

ר' בנאה (בניה). חכם בסוף תקופת התנאים, ובדור הראשון לאמוראים, שדבריו עוד נכנסו לברייתות.

ר' יוחנן היה תלמידו, והוא מסר את רוב מאמריו בהלכה ובאגדה. לר' בנאה היה בית מדרש בטבריה, שנתקיים אולי גם אחרי מותו, ור' יוחנן היה דורש בו (ירושלמי שבת ב:ג, ב"מ סוף ב, הוריות סוף ג).

מדבריו
אמר רבי ביזנא בר זבדא אמר רבי עקיבא אמר רבי פנדא אמר רב נחום אמר רבי בירים משום זקן אחד, ומנו - רבי בנאה: עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים, ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה - וכולם נתקיימו בי, לקיים מה שנאמר: כל החלומות הולכים אחר הפה. (ברכות נה ב).
א"ר יוחנן משום רבי בנאה, מאי דכתיב: אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור? אשריהם ישראל, בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים - יצרם מסור בידם ואין הם מסורים ביד יצרם. (עבודה זרה ה ב).
א"ר יוחנן משום ר' בנאה: בכל שותפין מעכבין זה את זה, חוץ מן הכביסה, שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על הכביסה. (בבא בתרא נז ב).
כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים (תענית ז:א).
אשריהם ישראל, בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם (ע"ז ה:ב).
האגדה מספרת שר' בנאה, הבין רמזים וחידות, וידע להוציא משפט צדק. גם השלטונות הכיר בחכמתו, ומינו אותו לשופט (ב"ב נח:א).

עסק בציון את מערות קברים כדי שלא יטמאו, האגדה מספרת סיפורי פלאות על שיחתו עם אליעזר עבד אברהם כאשר בא למערת קברם של אברהם ושרה, ועל מה שראה במערת אדם הראשון.
א"ר בנאה: נסתכלתי בשני עקיביו [של אדם הראשון], ודומים לשני גלגלי חמה; הכל בפני שרה כקוף בפני אדם, שרה בפני חוה - כקוף בפני אדם, חוה בפני אדם - כקוף בפני אדם, אדם בפני שכינה - כקוף בפני אדם. (בבא בתרא נח א).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן