חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דוסתאי

ר' דוסתאי בר' ינאי. תנא בדור החמישי, בסוף המאה השניה לספירה.

נזכר פעמיים במשנה, והוא מוסר דברים בשמו של ר' מאיר (עירובין ה:ד, אבות ג:ח). מוזכר גם במדרש, בתוספתא ובירושלמי.
יש סוברים שר' ינאי אביו הוא התנא שפתגמו מובא באבות ד:טו.

דבריו של רבי ינאי מתובלים במשלים והם מושכים את הלב. הנה כמה מאמרותיו:
פסחים ח, ב
אמר רבי דוסתאי ברבי ינאי: מפני מה אין חמי טבריא בירושלים - כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים: אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריא - דיינו, ונמצאת עלייה שלא לשמה.
מדבריו בהלכה נשארו רק דברים מעטים. לעומת זאת נמצאים ממנו כמה מאמרי אגדה ודרשות המוכיחים שהיה בעל אגדה ודרשן.
אבות פרק ג, ח
רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר: כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו שנאמר (דברים ד') רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך יכול אפילו תקפה עליו משנתו תלמוד לומר "ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך", הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבו:

בבא בתרא י, א
דרש רבי דוסתאי ברבי ינאי: בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם; מדת בשר ודם, אדם מביא דורון גדול למלך - ספק מקבלין אותו הימנו, ספק אין מקבלין אותו הימנו, [ואם תמצא לומר מקבלים אותו ממנו] - ספק רואה פני המלך, ספק אינו רואה פני המלך; והקדוש ברוך הוא אינו כן, אדם נותן פרוטה לעני - זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר: "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך".

נדה לא, ב
שאלו תלמידיו את רבי דוסתאי ברבי ינאי: מפני מה איש מחזר על אשה, ואין אשה מחזרת על איש? - משל לאדם שאבד לו אבידה, מי מחזר על מי - בעל אבידה מחזיר על אבידתו.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן