חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

המנונא

שני אמוראים בשם המנונא:


1. רב המנונא שבדור השני
רב קורא לו "בני", ומוסר לו פתגמי חכמה ומוסר (עירובין נד:א). חברו הקרוב ביותר היה רב חסדא, ופעמים רבות מוסר התלמוד שמועה, ואין ברור אם אמר אותה רב הונא לרב חסדא, או להפך. הוא מוסר מאמרים בשמו של רב. כלל הוא: כל מקום שנאמר "אמרי בי רב" הכוונה לרב המנונא (סנהדרין יז:ב).

מלבד מאמריו בהלכה נשארו ממנו כמה וכמה מאמרים באגדה, הדנים בעיקר בשבח תלמוד תורה ותפילה.
"לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן" (שבת קיט:ב).
קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה. מה היא? (דברים לג:ד) "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (סוכה מב:א).
"אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה" (קידושין מ:ב).
"כל המתפלל בערב שבת, ואומר ויכלו, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית (שבת קיט:ב).
היה מסיים את תפילתו בתחינה זו:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו שתעמידנו בקרן אורה, ואל תעמידנו בקרן חשכה, ואל ידווה לבנו ואל יחשכו עינינו" (ברכות יז:א).
רב המנונא קבע את ברכת התורה:
"אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה ה' נותן התורה".
על ברכת התורה אמר: "זו היא מעולה שבברכות" (ברכות יא:ב). קבע את נוסחן של כמה ברכות אחרות (שם נז:ב-נח:א).

מעשי פלא סופרו על מותו: כאשר נפטרו רבה בר הונא ורב המנונא, העלום לארץ ישראל. כשהגיעו לגשר צר עמדו הגמלים נושאי ארונותיהם מלכת. כששאל הישמעאלי (מנהיג השיירה) לסיבת הדבר, אמרו לו רבנן: כבוד הם נותנם זה לזה. זה אומר ילך מר בראש וזה אומר ילך מר בראש. אמר הישמעאלי: ילך רבה בר הונא בראש. עבר הגמל שנשא ארונו של רבה בר הונא, נשרו שיניו של אותו הישמעאלי (מו"ק כה:א-ב).
כשנפטר רב המנונא נפלו סלעי ברד מן הרקיע (שם ב).

2. רב המנונא שבדור השלישי
תלמידם של רב חסדא, רב הונא ורב יהודה. מוצאו היה מהרפניא שבבבל (יבמות יז:א).
חבריו היו ראשי החכמים בדור השלישי: רבה, רב יוסף ור' זירא.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן