חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חגי

ר' חגי (רב חגא). אמורא בדור השלישי והרביעי, במאה הרביעית לספירה.

יליד בבל. עלה לא"י וחי בה ימים רבים. בבבל היה תלמידו של רב הונא ומשמשו. בא"י למד אצל ר' זירא.

בזמן הראשון לא נחשב עוד ר' חגי בין החכמים, ועולא היה מרשה לעצמו לזלזל בו (ע"ז סח:א). אולם במשך הזמן עלה בתורה, עד כי נחשב לתלמיד מובהק של ר' זירא, ור' הילא משבח את ר' חגי שהוא בעל סברא (ירושלמי קידושין ג:ב). ואמנם הרבה מאמרים בהלכה מסר בשם ר' זירא רבו.
עסק באגדה, והוא מוסר מאמרי אגדה בשם ר' יצחק ובשם ר' שמואל בר נחמן.
ויגד לרבקה. מי הגיד לה? ר' חגי בשם ר' יצחק: אימהות נביאות היו ורבקה היתה מן האמהות. (בר"ר סז).
בימיהם של ר' יונה ור' יוסי נחשב ר' חגי לאישיות המוסמכת ביותר בישיבת טבריה, עד שהוא היה הפותח ור' יונה ור' יוסי החותמים (ירושלמי ר"ה ב:ה). ר' יוסי קורא לו רבי (ירושלמי שבת א:ה) ושניהם נושאים ונותנים יחד בהלכה (ירושלמי כתובות ד:א, ועוד).

בזמן עצירת גשמים או פורענויות אחרות, היה ר' חגי מכריז צום ודורש לפני הציבור, וכמה מדרשותיו בהזדמנויות כאלה הובאו במקורות (ירושלמי תענית ב:א, ד:ג, ויק"ר ג:ב).
ויקרא רבה ג
ר' חגי גזר תעניתא, נחית מטרא. אמר: לאו משום דאנא כדי, אלא משום דכתיב 'כי לא בזה ולא שקץ ענות עני', וכשם שלא בזה את תפלתו, כך לא בזה את קרבנו, שנאמר 'נפש כי תקריב' וגו'.
[תרגום: ר' חגי גזר תענית, ירד מטר. אמר: לאו משום שאני כדאי, אלא משום שכתוב 'כי לא בזה ולא שקץ ענות עני', וכשם שלא בזה את תפלתו, כך לא בזה את קרבנו, שנאמר 'נפש כי תקריב' וגו'.
ניהג את קהילתו ביד רמה. כאשר יעקב איש כפר נבוריא הורה בצור שדגים טעונים שחיטה, ושמותר למול בשבת בנים של נכרית, שלח אחריו ר' חגי והלקהו. לעת זקנתו בא ר' מנא לבקרו ביום הכיפורים בשעת חולשתו (ירושלמי יומא ו:ד).

היה לו בן תלמיד חכם בשם ר' אלעזר, שנזכר ביחד עם ר' מנא (ירושלמי שקלים ז:ב), ובת (ירושלמי ב"ב י:ט).

כאשר הביאו את ארונו של רב הונא לקבורה בא"י אמרו: מי יכניס את ארונו למערתו של ר' חייא? אמר ר' חגי אני אכניסו, שהשלמתי תלמודי כשהייתי בן י"ח שנה, ושמשתי את רב הונא בחייו, וידעתי את מעשיו הטובים. אמרו לו: שמא עילה אתה מבקש, שרוצה אתה לזכות להיכנס ולמות שם? אמר להם קשרו חבל ברגלי, ואם אשהה שם יותר מדי משכו והוציאוני. עשו כן. בהיותו במערה ראה ר' חגי עמוד של אש, נבעת והשאיר ארונו של רב הונא מעומד ויצא. בן שמונים שנה היה ר' חגי כשיצא מהמערה ונכפלו לו שנותיו (מו"ק כה:א, ירושלמי כלאים ט:ד, ועוד).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יעקב איש כפר נבוריא