חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חזקיה בן רבי חיא

חזקיה (בנו של ר' חיא). אמורא בדור הראשון, במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה. אחיו התאום של יהודה.

לר' חיא ולאשתו יהודית נולדו תאומים: חזקיה ויהודה. שניהם נודעו בחכמתם. חזקיה היה מפורסם כמורה הוראה ומדריך בדרכי החיים. חזקיה ויהודה למדו בנעוריהם יחד ולא זזו איש מאחיו. יחד עם אביהם, ידידו הנערץ של רבי, ישבו על שולחן הנשיא.

פעם אמרו, כי אין בן דוד בא עד שיכלה הבית [=בית הנשיא] הזה מישראל (סנהדרין לח:א). הנשיא ראה אותם "מטילים קוצים בין עיניו", והם נאלצו לצאת לאחוזות - לעבודת שדה – ולחיות חיי צער, בייחוד אחרי מות אביהם. עם זאת לא חדלו מללמוד בשקידה ורכשו הרבה תורה ודעת (ברכות יח:ב).

חזקיה סידר קובץ של ברייתות, שהובא כמה פעמים בתלמוד בשם "תנא דבי חזקיה", בדומה לברייתו של אביו ר' חייא. קובץ זה הכיל בעיקר מדרש הלכה. דבריו נתקבלו כדברי אחד התנאים.
היה בקשר עם ר' יוחנן, והוא משבחו ואומר: זה הוא בן אדם! או לגרסה אחרת: אין זה בן אדם, אלא מלאך! (שבת קיב:ב, ועוד).

חזקיה הצטיין באגדה ובפירוש המקרא:
"אשר נשבעת להם בך" (שמות לב:יג) אילו בשמים וארץ נשבעת, היית יכול לכלותם, כשם שהשמים והארץ בטלים. אבל אמרת לאברהם 'בי נשבעתי' (בראשית כב:טז), שאתה חי וקיים לעולם (שמו"ר מד:י).
גדול השלום שכל המצוות כתוב בהם "כי תראה" (שמות כג:ח), "כי תפגע" (שם ד), "כי יקרא" (דברים כב:ו), אם באת מצווה לידך אתה זקוק לעשותה, ואם לאו אי אתה זקוק לעשותה. אבל כאן "בקש שלום ורדפהו" (תהלים לד:טו), בקשהו במקומך ורדפהו במקום אחר;
גדול השלום שבכל המסעות כתוב "ויסעו ויחנו" (במדבר לג), נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, כיוון שבאו כולם לפני הר סיני נעשו כולם חנייה אחת; הדא דכתיב "ויחן שם ישראל" (שמות יט:ב)... אמר הקב"ה: הרי שעה שאני נותן תורה לבני (ויק"ר ט:ט).
אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשר (רך ונוח), שנאמר (ישעיה סו:כג) "יבוא כל בשר להשתחות לפני" (סוטה ה:א).
דין ארבע מיתות לא בטלו: מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דרסתו, מי שנתחייב שרפה או נופל בדליקה או נחש מכישו, מי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטין באין עליו, מי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי (סנהדרין לז:ב).
חזקיה גר בטבריה והפיץ שם תורתו, שם נפטר ונקבר במערת אביו. זמן רב התהלכו אגדות נפלאות על המערה והקבורים בה (מו"ק כה:א, ירושלמי כלאים ט:ג).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חיא