חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אמה עבריה

ילדה עבריה בת פחות מי"ב שנים שנמכרה ע"י אביה על מנת שתנשא לקונה או לבנו

ילדה יכולה להמכר לאמה בתנאים אלה:
א) האב יכול למכור לאמה את בתו הקטנה כאשר היא פחות מגיל 12. ילדה אינה יכולה למכור את עצמה, וגם לא ע"י בית דין בגלל גנבתה;
ב) אין האב יכול למכור בתו אלא לאיש שהוא או בנו רשאים לקדשה, כדי שתהא ראויה לאחד מהם ליעוד;
ג) אם קבל האב קדושין לבתו, ונתגרשה או נתאלמנה שוב אינו יכול למכרה;
ד) אין האב רשאי למכור בתו אא"כ הוא עני ביותר, ואין לו קרקע ולא מטלטלין ולא כסות.

מצוות עשה ליעד האמה לו או לבנו. שנאמר "ואם לא יעדה" וגו' (שמות כ"א). מצוות לא תעשה (פי' מ"ו) שלא למנוע מאמה עבריה שנישאה, וכן משאר בנות ישראל, "שאר" מזונות, "כסותה" כמשמעו, ו"עונתה" חיי אישות, שנאמר "אם אחרת יקח לו, שארה כסותה ועונתה לא יגרע".

אין האמה מתקדשת לאדון אלא מדעתה, ולדעת הרמב"ם דווקא מרצונה (הל' עברים פרק ד), והתוספות (קדושין ה' ע"ב) כתבו שצריך רק להודיע לאב שיעדה.
אם לא יעדה האדון, ולא נשאה לא הוא ולא בנו, יוצאת האמה לחפשי בחמשה דרכים:
א) בכלות ששת שנות עבודתה,
ב) בשנת היובל בתוך ששת השנים,
ג) במות אדוניה, ואינה עובדת את בנו או את יורשיו,
ד) כשתביא סימני נערות והיא בת י"ב שנה ויום אחר,
ה) כאשר האב פודה אותה ומשלם לאדון את יתרת הכסף עבור השנים שלא תעבוד אצלו. אם יש חאב כסף פדיון, כופים אותו לפדותה.

אין האדון יכול למכור האמה לאחר, שנאמר "לעם נוכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה".

שקדו חז"ל על תקנתן של בנות ישראל ואמה בכלל, עד כי קשה היה לאב למכור את בתו לאמה.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן