חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יודן

אמורא ארצישראלי בדור הרביעי, במחצית הראשונה של המאה הרביעית לספירה.

מבעלי האגדה הגדולים, שמאמריו מצויים הרבה בכל המדרשים, ועם זה נמנה גם בין חכמי ההלכה החשובים שבדור. חברו של ר' יוסי, דן עמו בהלכה וחולק עליו (ירושלמי כתובות ב:ד, ב"ר עד:ד, ועוד), ורבו של ר' מנא, בנו של ר' יונה (ירושלמי מגילה א:ד, תענית ג:יא, ועוד). ר' יודן מרבה למסור מאמרי אגדה של חכמים קדמונים. מחבריו הדנים עמו בהלכה ובאגדה, או החולקים עליו, יש למנות גם את ר' הונא, ר' ברכיה, ר' פנחס, ר' עזריה ואחרים. בבבלי לא הוזכר כלל.

דוגמאות לדרשותיו
בראשית רבה נו
וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר וגו'. מהו אחר? אמר ר' יודן: אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכין בצרות, וסופן להיגאל בקרניו שלאיל.

בראשית רבה נח
(יח) לאברהם למקנה לעיני בני חת. אמר ר' לעזר כמה דיות משתפכות כמה קולמוסין משתברין כדי לכתוב בני חת, עשרה פעמים כתוב בני חת כנגד עשרת הדיברות. ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו שלצדיק, כאילו קיים עשרת הדיברות. אמר ר' יודן ה' פעמים כתוב בני ברזילי, כנגד ה' ספרי תורה. ללמדך שכל מי שמאכיל פרוסה לצדיק כאילו קיים כל התורה.

בראשית רבה פד
(לו) והמדנים מכרו אתו. כמה אוניות נכתבו לו? ר' יודן ור' חונא. ר' יודן אמר, ארבע אחיו לישמעאלים, וישמעאלים לסוחרים, וסוחרים למדיינים, ומדיינים למצרים. ר' חונא אמר חמש: מדנים למצרים, ומצרים לפוטיפר.

ויקרא רבה י
ויצא קין. מהיכן יצא? ר' יודן בשם ר' אייבו אמר, הפשיל בגדיו לאחוריו ויצא, כגונב דעת העליונה

ויקרא רבה כג
חי ה' שכבי עד הבקר. רבי יודן ורבי חמא. ר' יודן אומר: כל אותו הלילה היה יצרו מפתהו בדברים ואומר לו: את פנוי והיא פנויהף אתה מבקש אשה והיא מבקשת איש. ליצר הרע נשבע: "חי ה'"; ולאשה אמר "שכבי עד הבקר".

ויקרא רבה ט
אמ' ר' יודן בר יוסף גדול שלום ששמו שלהק' /של הקב"ה/ נקרא שלום, שנ' ויקרא לו י"י שלום (שופטים ו, כד).

דברים רבה דברים כא
פנו לכם צפונה. ר' יודן אמר: אם באת שעתו של עשו הצפינו עצמיכם מלפניו, שנא' פנו לכם צפונה.

שיר השירים רבה א
ר' יודן אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע על שנהגת עם שכינותי במדת הדין ועמי במדת רחמים אחריך נרוצה,

מדרש תהלים כ
ומה טעם עמו אנכי בצרה? אמר ר' יודן משל לאשה מעוברת שהיתה בכעס עם אמה, ובשעת לידתה עלתה אמה למעלה, והיא צווחת למטה, והיתה אמה שומעת קולה מלמעלה, וצווחת גם היא מלמעלה, והיו שכינותיה אומרות לה, מה טיבך שאת צועקת, וכי את יולדת עמה? אמרה להן וכי בתי אינה בצער, ואיך יכולה אני לסבול צעקתה, אלא הריני צווחת עמה, שצרת בתי שלי היא. כך כשחרב בית המקדש ניתן קול בכיה ויללה בכל העולם, שנאמר "ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד". אמרו לפניו מלאכי השרת, וכי יש לפניך דברים הללו, והא כתיב "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", אמר להם וכי ביתי אינו חרב, ובניי מסורין בקולרין, ואיני מיצר, לא כך כתיב: "עמו אנכי בצרה", וכתיב "ועתה מה לי פה... כל היום שמי מנואץ".

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרק ג
ר' יודן בשם ר' שמעון אמר: חול זה חי אלף שנים, ובסוף אלף שנה גופו כלה, וכנפיו מתמרטין, ומשתייר כביצה, והוא חוזר ומגדל אבריו:

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן